Niet méér uitgeven, maar ánders uitgeven.

GroenLinks hoopt dat partijen de menselijke maat niet uit het oog verliezen bij bezuinigingen in het stadhuis. Het AD Groene Hart heeft een inventarisatie gemaakt waaruit blijkt dat de grootste klappen na de verkiezingen in het stadhuis gaan vallen. Dat vergt keiharde ingrepen om op korte termijn geld op te leveren. GroenLinks kiest daar niet voor.
In de notitie "Niet méér uitgeven, maar ánders uitgeven" bieden Dominique de Roo (lijsttrekker) en Danny Zwerk (nr 4 op de lijst) concreet invulling aan de keuzes die GroenLinks in Alphen aan den Rijn voorstaat.
GroenLinks kiest ook in Alphen aan den Rijn voor een begrotingsbeleid met solide oplossingen die juist zoveel mogelijk banen creëren, rechtvaardig en groen zijn en die financieel gunstig uitpakken voor de toekomst.

 

De financiële situatie voor het volgende college zal niet eenvoudig zijn. De huidige meerjarenbegroting van Alphen aan den Rijn voldoet volgens de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten niet aan de eisen voor solide financieel beleid. Bovendien zal de rijksoverheid de gemeente Alphen aan den Rijn zeker niet overslaan bij de komende bezuinigingen. De vraag is alleen nog hoe groot de financiële problematiek precies zal zijn.

 

Bij de invulling van het begrotingsbeleid maakt GroenLinks heldere keuzes en durft daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Een sluitende begroting is het uitgangspunt voor het financiële beleid van GroenLinks. Afhankelijk van de omvang van het probleem zal GroenLinks een mix van maatregelen voorstellen om meer inkomsten te krijgen en/of minder geld uit te geven. Uiteraard is de mooiste besparing die op de uitkeringen van mensen die door onze aanpak duurzaam aan het werk worden geholpen.

GroenLinks staat voor een vergroening van de begroting. Het voorkomen van milieuschade, energiebesparing en het principe “de vervuiler betaalt” staan voorop. De budgetten voor cultuur, welzijn, onderwijs, openbaar vervoer en integratie willen we daarbij overeind houden. Ons verkiezingsprogramma bevat een overzicht met voornemens op al deze gebieden. Om dit te bereiken zijn binnen de begroting verschuivingen en verlagingen nodig. We denken daarbij met name aan de budgetten voor stedelijke ontwikkeling, weginfrastructuur en de vaste lasten van het gemeentelijk apparaat.

Stadsontwikkeling en weginfrastructuur

GroenLinks hecht veel waarde aan een goede bereikbaarheid van (het centrum van) Alphen aan den Rijn. Dat hoeft alleen niet altijd met de auto. De geplande uitgaven voor het openbaar vervoer staan in geen enkele verhouding tot de gereserveerde bedragen voor de auto. GroenLinks ziet daar veel ruimte. In de eerste plaats om de bezuinigingen van het rijk op te vangen. In de tweede plaats om onze plannen waar te maken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen en mensen met lage inkomens (via de Alphenpas). Concreet denken we verder aan:

 • Geen nieuwe wegen (en ook geen bebouwing in de Gnephoek);
 • Stop de subsidie door alle belastingbetalers aan het onderhoud van parkeergarages. Groenlinks wil dat alleen de gebruikers van de parkeergarages betalen voor hun eigen onderhoud door verhoging van de parkeertarieven;
 • De dure nieuwbouw voor het cultuurpaleis gaat in de ijskast en de subsidie aan bestaande culturele instellingen blijft in stand (liever geld voor kunst en mensen dan voor stenen!);
 • Een kleinschaliger aanpak van de Lage Zijde en geen duur Waterfront;
 • Onvermijdelijke grote projecten alleen nog maar duurzaam aanbesteden via contracten waar aanleg en meerjarig onderhoud gebundeld zijn. Dit is beter, goedkoper en sneller over de hele levenscyclus dan traditionele bouw;
 • Minder uitgeven aan stadspromotie (een goed centrum verkoopt zichzelf);
 • Structureel besparen op energie door investeringen in isolatie en duurzaam energiegebruik (onder andere zonnecollectoren).

Ambtelijk apparaat: personeel en materieel

De grootste uitgavenpost op de gemeentebegroting zijn de salarissen en voorzieningen van de ambtenaren. Als het Rijk daadwerkelijk bezuinigingen van 20% gaat doorvoeren, dan zal het nieuwe college niet om bezuinigingen op het ambtelijk apparaat heen kunnen. GroenLinks neemt daarbij wel in alle gevallen de menselijke maat als uitgangspunt. GroenLinks denkt wel aan:

 • Minder externe inhuur. Soms is externe inhuur onvermijdelijk vanwege specialistische kennis, maar doorgaans is het niet nodig. GroenLinks bepleit een herbezinning op de huidige formatie: (dure) externen vervangen door vaste formatie en specialisten aanstellen in regioverband. En voor de toekomst willen we duidelijke criteria wanneer wel of niet extern inhuren: over de duur van de inhuur, over het tarief van de inhuur en over het specialisme;
 • Verdere efficiencyverbetering, onder andere door minder (regionale) overlegstructuren;
 • Gebruik gratis "open source" software in plaats van dure ICT;
 • Het voordeel van de lage inflatie moet worden doorvertaald in lagere aanbestedingen, maar ook los daarvan moet de gemeente (blijven) streven naar efficiënter en duurzamer inkoopbeleid.

Belastingen

De lokale belastingen liggen in Alphen ver beneden het gemiddelde van de regio. Dat is fijn. Maar misschien niet langer houdbaar. Als het nieuwe college straks meer zou moeten bezuinigen dan met bovenstaande maatregelen valt te bereiken dan pleit GroenLinks eerder van het verhogen van de lokale belastingen tot het regionaal gemiddelde om te voorkomen dat er bezuinigd gaat worden op cultuur, welzijn, integratie, minimabeleid etc. GroenLinks denkt daarbij aan:

 • De vervuiler betaalt: kostendekkende tarieven;
 • Verhogen tarief parkeervergunning 2e auto;
 • Differentiatie tarieven parkeervergunningen (betalen voor de vierkante meters die je auto inneemt!);
 • De OZB-opbrengst verhogen, niet zozeer door de tarieven te verhogen maar door de grondslag te verbreden. Een (dreigende) OZB-heffing op leegstaande kantoorpanden kan eigenaren bijvoorbeeld ook bewegen de ruimtes om te bouwen tot jongerenwoningen;
 • Verhoging toeristenbelasting

Voor de goede orde, het verhogen van belastingen is voor GroenLinks geen doel op zich. In onze landelijke tegenbegroting gaat een verhoging van belastingen op milieuvervuilende activiteiten daarom ook hand in hand met een even grote verlaging van de loonbelasting. Deze verschuiving helpt het milieu en levert ook nog eens extra banen op.

GroenLinks kiest voor solide oplossingen die zoveel mogelijk banen creëren, rechtvaardig en groen zijn en die financieel gunstig uitpakken voor de toekomst. Niet méér uitgeven, maar ánders uitgeven.

Kies echt, Groen Werkt!

Dominique de Roo (lijsttrekker GroenLinks Alphen aan den Rijn)

Danny Zwerk (nr 4, kandidaat raadslid)