GroenLinks stelt vragen over het collegebesluit om duurzame ontwikkeling OTA los te laten.

De gemeente Alphen aan den Rijn versoepelt de vestigingsvoorwaarden bij de ontwikkeling van de duurzame overslagterminal (OTA) omdat er te weinig animo uit het bedrijfsleven zou zijn. GroenLinks heeft samen met D66 vragen gesteld aan het college om dit toe te lichten. Op welke signalen van het bedrijfsleven is deze beslissing gebaseerd? Kunnen niet-duurzame bedrijven niet terecht op andere (leegstaande) bedrijventerreinen? Dient de gemeente geen voorbeeldfunctie te vervullen voor duurzaam ondernemen? Was het niet democratisch besloten dat duurzaam ondernemen een vestigingsvoorwaarde moet zijn?

Betreft: Vragen op grond van artikel 43, de ontwikkeling van het bedrijventerrein dat bij de overslagterminal zal worden aangelegd.

Geacht college,

Uit diverse persberichten (oa Alphen.cc dd 3 april 2010) blijkt dat het grondgebied OTA 16 miljoen euro duurder is uitgevallen dan begroot. Tevens blijkt hieruit dat de vestigingsvoorwaarden worden losgelaten waardoor geen sprake meer is van een duurzame variant.

De fracties van GroenLinks en D66 willen graag de volgende vragen stellen aan het college.

1. Is het correct dat de kosten 16 miljoen hoger zijn uitgevallen door grondverlegging? Was dit op enig moment te voorzien?

2. Is het juist dat het college vreest dat bedrijven, mede door de economische crisis geen interesse meer hebben in een duurzaam bedrijventerrein? Op welke signalen van het bedrijfsleven is deze vrees gebaseerd?

3. Is het bovendien juist dat het college ervoor kiest genoemde tegenvaller te compenseren door de vestigingsvoorwaarden te versoepelen?

4. Op basis van welke argumentatie maakt het college de afweging om de duurzaamheiddoelstelling los te laten? En hoe verhouden deze nieuwe inzichten zich tot de oorspronkelijke besluitvorming?

5. Is het college het niet met ons eens dat er leegstand is op bestaande bedrijventerreinen en hoe ziet het college dit in relatie tot het onderscheidend vermogen van het nog te ontwikkelen bedrijventerrein?

6. Onderschrijft het college onze zienswijze dat juist het vasthouden aan investeren in een innovatief en duurzaam bedrijventerrein de ontwikkeling van duurzame bedrijvigheid in Alphen aan den Rijn een impuls zal geven?

7. Vindt het college ook niet dat juist het gemeentebestuur verantwoordelijkheid moet nemen voor het investeren in duurzaamheid en een voorbeeldfunctie moet stellen, juist in economisch uitdagende tijden en stelt u dat niet in het uitvoeringsprogramma klimaat plus?

8. In hoeverre is de beslissing van het college om niet over te gaan tot het duurzaam ontwikkelen onomkeerbaar?

9. Is het college niet van mening dat de betrouwbaarheid van het gemeentebestuur in geding komt door de voorgenomen wijziging?

Met vriendelijke groet,

Dominique de Roo (GroenLinks)

Tim Romaniuk (D66)