Zorg

GroenLinks maakt zich zorgen over de zorg. Hulpverleners worden nu al overbelast en kunnen niet de persoonlijke aandacht geven die ze zouden willen geven. Mensen zijn belangrijker dan cijfers! In 2015 komt de verantwoordelijkheid voor de zorg bij de gemeente te liggen, waarbij er ook nog eens veel minder geld beschikbaar komt. 

GroenLinks heeft over de zorg de volgende uitgangspunten:

- Zorg en ondersteuning door familie en sociale omgeving is belangrijk, maar georganiseerde en professionele zorg moet altijd beschikbaar blijven. In de afgelopen periode is ook al vastgesteld dat we het aantal mantelzorgers niet moeten overschatten en als gemeente dus geld moeten reserveren voor professionele zorg. De gemeente is oplossingsgericht. Eigen verantwoordelijkheid is en goed uitgangspunt, maar betekent iets anders dan mensen aan hun lot over laten.

- Een persoonsgebonden budget moet beschikbaar zijn, maar wel op basis van een vooraf opgesteld plan. Zo willen we dat dit geld terecht komt bij de mensen die dit het hardst nodig hebben. Voor ondersteuning vraagt de gemeente een rechtvaardige bijdrage (financieel of in natura) waar het wettelijk is toegestaan en die mede afhangt van de persoonlijke
draagkracht.

- Organiseer zorg dichtbij de mensen. Boskoop kent al buurtzorg. Wij willen dit stimuleren in de hele gemeente omdat zorg dichtbij moet zijn, thuiszorg niet mag verschralen en op deze manier betere zorg geleverd kan worden binnen het beschikbare budget. De zorg is de laatste jaren op een steeds grotere schaal georganiseerd. Dit heeft geleid tot veel bureaucratie, inefficiënte organisaties en zorg die te ver af staat van de praktijk. Dit is niet goed voor degene die zorg nodig heeft, geen prettige manier van werken voor personeel in de zorg. Terwijl er in de zorg flink bezuinigd wordt gaat er tegelijkertijd te veel geld naar managers en bestuurders in de zorg gaat. We krijgen te weinig waar voor ons belastinggeld. Daarom zal de gemeente buurtzorg in alle dorpen en wijken van de gemeente actief stimuleren.

- Als de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg naar de gemeente gaat per 2015 willen we geen wachtlijsten. Als er een gezin is met opvoedingsproblemen, dan dient er op korte termijn een afspraak met dit gezin te worden gemaakt en snel hulp te worden georganiseerd. Onze voorkeur gaat uit naar één vaste hulpverlener die zowel de mantelzorg als de
professionele zorg coördineert. Hulpverlening dient het liefst in de thuissituatie plaats te vinden. Inspanningen moeten er zoveel mogelijk op gericht zijn om het kind thuis te laten wonen en gericht zijn op het welzijn van het hele gezin.

- We hechten op het gebied van Sociale Dienst en WMO aan sterke vertegenwoordiging van de mensen die dit betreft. Cliëntenraden moeten actief en professioneel worden ondersteund om samen met de gemeente te werken aan goede regelingen en dienstverlening. Dit betekent dus ook dat we hen actief betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. We verwachten niet dat alle veranderingen in de zorg allemaal even wenselijk en soepel zullen verlopen, mede door de bezuinigingen. GroenLinks pleit dan ook voor een onafhankelijke klachtencommissie.