Begroting vastgesteld met inbreng GroenLinks

Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2015 is de Programmabegroting 2016-2019 vastgesteld, met toevoegingen van GroenLinks. Hier de concrete resultaten op een rijtje, met onderaan onze volledige spreektekst. 

GroenLinks was in grote lijnen niet ontevreden over de begroting, maar had wel enige kanttekeningen. Zo wordt er nog te veel ingezet op meer asfalt en te weinig op duurzame energie, en is de toekomst van monumentale panden niet zeker. Onze volledige spreektekst is hieronder als bijlage te lezen.

Onze motie over het informeren van de raad alvorens tot verkoop van monumenten over te gaan is aangenomen. Belangrijk hierbij vinden wij dat onderzocht wordt of het pand gebruikt kan worden voor een publieke/maatschappelijke functie, dat aangegeven wordt hoe het monument in stand gehouden wordt, en dat de raad de finale beslissing kan nemen. 

Ook heeft het college op ons verzoek toegezegd de raad op tijd te informeren als het potje voor duurzaamheidsleningen uitgeput dreigt te raken, en op dat moment met een voorstel te komen om extra middelen vrij te maken. Tenslotte is onze motie om zwembad De Hoorn energieneutraal te maken aangehouden, aangezien er nog een plan verschijnt over de verduurzaming van vastgoed. Wij zullen de strekking daarvan in de gaten houden. 

 

Lees hier onze volledige spreektekst:

Nieuw en Anders, dit had een slogan kunnen zijn uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Wij zijn dan ook zeker blij met een aantal hervormingen die dit college heeft doorgevoerd. We zijn er bijvoorbeeld niet rouwig om dat de topsalarissen van de bestuurders van SportSpectrum straks niet meer door de overheid worden betaald. Ook zijn we blij dat dit college ambitie toont op het gebied van duurzame energie.

Anders betekent echter niet altijd beter. De slogan van GroenLinks is dan ook niet ‘Nieuw en Anders’ maar ‘Groen, Sociaal en Dichtbij’. Dat is óók anders, maar mét een duidelijke richting. Laten we onze visie eens afzetten tegen die van het college.

Groen

Om met Groen te beginnen. GroenLinks is blij dat er in de begroting stappen worden gezet richting een duurzamer gemeente. Zo zien we het voornemen om gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken. Ook is er terecht veel inzet om de recreatieve functie en daarmee de economische waarde van het Groene Hart te versterken. En is eindelijk een begin gemaakt met het ontwikkelen van milieuvriendelijker vervoer in de Greenport.

Wij snappen echter niet dat een weg door het Zaanse Rietveld nog steeds een optie is en dat de groensector staat te juichen bij alsmaar meer asfalt, zoals laatst bij de voltooiing van de oostelijke rondweg in Boskoop. Het college moet wat ons betreft een duidelijke keuze maken voor vergroening en afscheid nemen van de asfalteconomie. Stop met hinken op 2 gedachten, en kies voor de toekomst!

Dat is wat GroenLinks wil:

Recreëren ipv asfalteren

Groen ipv grijs

Wind en zon als energiebron

Sociaal

In het sociale domein maakt GroenLinks zich vooral zorgen over de financiële kaders. Vanuit het zogenaamde ‘stringente begrotingsbeleid’ wil het college deze klap volledig binnen de begroting van het sociale domein opvangen. Als we dat doen, nemen we een onverantwoord risico, met één van de kwetsbaarste groepen in onze samenleving. Zie ook het nieuwe rapport van de kinderombudsman, die aangeeft dat nú al te vaak financiële belangen voor het belang van het kind komen.

Een stringente (strikte) begroting is prima, maar die begroting moet dan wel realistisch zijn .

Wij vinden daarom dat nu al structureel extra geld moet worden gereserveerd voor de jeugdzorg. Achteraf bijsturen zorgt alleen maar voor meer ellende. Dat zien wij aankomen, dat zien jullie aankomen, dat ziet iedereen aankomen. Er is gelukkig ruimte onder de streep, door die ruimte te pakken voorkomen we dat de transformatie van de jeugdzorg toch nog een chaos wordt.

Ook in het maatschappelijke domein verandert er veel. Er wordt kritisch gekeken naar subsidieverstrekkingen in het maatschappelijke domein, een stap waar wij het volledig mee eens zijn. Onze fractie wil graag goed geïnformeerd worden welke initiatieven juist geen geld hebben ontvangen, zodat we daar in de toekomst iets mee kunnen. Waar nodig op vertrouwelijke basis. Kan de wethouder dit toezeggen?

Dichtbij

Nog een verandering: veel monumenten worden omgetoverd tot appartementen. De raad heeft in mei echter duidelijk uitgesproken dat de gemeentelijke monumenten zoveel mogelijk een maatschappelijke functie moeten hebben en houden. Daar zien wij tot nu toe weinig van terug. Ook wordt de raad nu veel te laat betrokken bij besluitvorming rondom onze monumenten. We worden geïnformeerd en mogen dan een krabbel zetten.

Kan het college garanderen dat na het Scalacollege en de Bonifatiusschool het oude raadhuis aan het burgemeester Visserspark niet ook een appartementencomplex wordt? Graag horen wij straks hierop een antwoord.

Ondertussen zijn de bibliotheek en de nieuwe muziekschool nog op zoek naar ruimte en blijkt er een schreeuwende behoefte zijn aan oefenruimte voor de vele popbandjes die onze gemeente rijk is. Waarom gebruiken we de monumenten niet voor deze doeleinden?

We vernamen via de media de plannen van het college voor een ondergrondse bibliotheek van 6,5 miljoen. Dit terwijl er volgens GroenLinks betere én goedkopere oplossingen te vinden zijn. Als deze mogelijkheden benut worden, heeft het college ook meteen de middelen om Kaju Putih eindelijk haar beloofde gebouw te geven. 

Transparantie is ook bij andere projecten een aandachtspunt. De raad wordt te vaak voor voldongen feiten gesteld óf het blijft juist oorverdovend stil. Centrumplan Zuid bijvoorbeeld . Hoe zit het daar nu mee? Ondernemers en raad willen graag helderheid. Een ander zorgpunt is de toekomst van de SWA, juist een onderwerp waar de raad in een vroeg stadium bij betrokken zou moeten worden.

Als laatste voorbeeld noem ik het softdrugsbeleid. We wachten nog steeds op het brede debat over softdrugs dat het college heeft toegezegd. GroenLinks  wil graag dat de gemeente zich aansluit bij het manifest ‘joint regulation’, dat al door 59 andere gemeentes is ondertekend.

Onze vraag aan het college: wanneer kunnen wij een nota over dit onderwerp tegemoet zien?

Concluderend, voorzitter, GroenLinks ziet hier en daar lichtpunjes, maar er blijven ook veel kansen onbenut. We zijn pas tevreden als de raad nog beter in positie wordt gebracht door tijdige informatie, als we meer verantwoord omgaan met onze meest kwetsbare groepen en als we consequenter kiezen voor een groene toekomst. Waar wachten we nog op?