Raad 26 november: tegenvallers en lichtpuntjes

Bij deze een kort verslag van de resultaten van de raadsvergadering van gisteren. 

Het plan voor de nieuwe horeca aan park Zegersloot is aangenomen, het uiteindelijke besluit wordt aan de raad gehouden. Het amendement van GroenLinks om nieuwe intitiatieven aan de Zegersloot nadrukkelijk bij te laten dragen aan de versterking van extensieve dagrecreatie gericht op de lokale bevolking is afgewezen. 

Ook ons amendement op het collegesbesluit over de Greenport werd niet gesteund. Het amendement was om de beslispunten 2c en 3 te schrappen, omdat de ambities in deze punten niet raadbreed worden onderschreven.

Toch waren er ook lichtpuntjes: 

Het amendement van de VVD tegen de bouw van windmolens, bij agendapunt 'Voorbereidingsbesluit 2015 diverse gebieden' werd niet ingediend, omdat het volgens het volgens het college juridisiche risico's met zich meebracht. 

Wat betreft de huisvesting van de bibliotheek worden in plaats van twee opties gelukkig meerdere opties onderzocht. 

Tenslotte werd bekend gemaakt dat het UWV het ontslag van alle 24 peuterjuffen van de Stichting Peuterspeelzalen Boskoop (SPB) en de Stichting Peuterspeelzalen Rijnwoude ((SPR) afwijst. GroenLinks heeft geholpen met het genereren van aandacht voor het dreigende oneerlijke ontslag.