Gemeenteraad 21 april: SWA en Alphen Stad

GroenLinks is ontevreden met het groene en sociale gehalte van de besluiten die in de raadsvergadering van 22 april 2016 zijn genomen. Zo komt er geen integraal onderzoek met betrekking tot de participatiewet om de uiteenlopende belangen van organisaties op elkaar af te stemmen, en zijn er in de notitie Alphen Stad geen garanties opgenomen voor behoud van groen in de stad. 

In het kader van de bespreking van het SWA-onderzoek diende GroenLinks een motie in om te onderzoeken hoe -gezien de complexiteit en de vele organisaties die ermee gemoeid zijn- een integraal beleid op het gebied werk en reïntegratie in de gemeente tot stand kan komen. Ook riep de motie op om dit onderzoek te laten dienen als basis van een raadsconferentie waar de uitkomsten kunnen worden besproken. De Partij van de Arbeid, de SP, SGP en RijnGouwe Lokaal stemde voor, de rest van de raad tegen. Aangezien deze partijen vonden dat het college onvoldoende de aanbevelingen en conclusies van het AEF-onderzoek over de SWA opvolgt, steunden deze partijen vervolgens een motie van afkeuring van het beleid van het college rond het SWA-rapport. Deze motie riep op om de aanbevelingen van het rapport onverkort op te volgen. De collegepartijen herkenden zich niet in de kritiek en ook deze motie haalde het niet. 

Hierna volgde onder andere het vaststellen van de startnotitie bestemmingsplan Alphen Stad. Zoals hier te lezen riep GroenLinks op om specifiek ruimte voor groen te reserveren in het plan en vergunningsvrij bouwen in tuinen niet toe te staan, om te voorkomen dat de stad wordt volgebouwd. Wethouder Van As raadde het amendement af in verband met - de nog niet ingevoerde- omgevingswet en het amendement werd niet aangenomen. GroenLinks houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en probeert invloed uit te oefenen op de uitwerking van dit bestemmingsplan. Een groene stad, niet nog meer stenen, staat voor deze partij voorop.