GroenLinks stelt de uitgangspunten in initiatiefvoorstel fusie

In de extra raadsvergadering van 6 december hebben de collegepartijen VVD, CDA, PvdA, Christenunie samen met D66 en Nieuw Elan een initiatiefvoorstel ingediend voor het starten van een procedure voor herindeling met Boskoop en Rijnwoude. GroenLinks heeft een subamendement ingediend waarin de uitgangspunten zijn gesteld waaraan een herindelingsontwerp moet voldoen: afstand van bestuur tot burger, financiële consequenties voor de burger, risicoanalyse, voorzieningenniveau en duurzaamheid.

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn, gehoord de beraadslagingen in de vergadering van 6 december 2010,

Besluit:

1 Zelf per direct de voorbereiding te treffen voor het starten van een zogenaamde ‘Arhi-procedure’ met Rijnwoude en Boskoop om gezamenlijk te komen tot een herindeling van deze gemeenten per 1 januari 2014.

2 Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn de volgende opdracht te geven:

- samen met de colleges van de gemeenten Boskoop en Rijnwoude een plan van aanpak op te stellen (inclusief financiële kaders), dat gericht is op feitelijke herindeling per 1 januari 2014;

- de komende 4 maanden een herindelingsontwerp uit te werken op basis van het rapport ‘Alphen, Boskoop en Rijnwoude zetten hun vizier op scherp’ en deze tijd ook te benutten voor een nadere analyse en gedeeld toekomstperspectief wat betreft de volgende uitgangspunten: afstand van bestuur tot burger en financiële consequenties c.q. lasten voor de burger, risicoanalyse, voorzieningenniveau en duurzaamheid;

- onze inwoners zorgvuldig te betrekken bij het herindelingsproces en te informeren via verschillende media;

- tijdens deze fase een klankbordgroep met raadsleden uit de 3 raden in te stellen die maandelijks bijeenkomt;

- het herindelingsontwerp uiterlijk per 1 juli 2011 vast te laten stellen door de drie gemeenteraden;

- het herindelingsontwerp na vaststelling ter inzage te leggen;

- de zienswijzen samen met de colleges van Boskoop en Rijnwoude te verwerken in het herindelingsontwerp om te komen tot een herindelingsadvies;

- het herindelingsadvies samen met Boskoop en Rijnwoude aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

3 Als gemeenteraad uiterlijk per 1 juli 2012 het herindelingsadvies vast te stellen en samen met de gemeenteraden van Boskoop en Rijnwoude aan te bieden aan de Provincie, waarmee de Arhi-procedure daadwerkelijk wordt gestart.

4 Gedeputeerde Staten vóór 14 december 2010 van dit besluit in kennis te stellen.