Maximabrug? Geef ons geld maar aan de Minima!

De fractie van GroenLinks geeft op de raadsvergadering van 25 augustus, in de persoon van René Driesen, een uitgebreide reactie op het voornemen van het college ruim 1 miljoen te reserveren voor de voorbereidingsfase van de te realiseren Maximabrug.

De fractie van GroenLinks Alphen aan den Rijn is tegen de komst van de Maximabrug en de daaraan verbonden rondwegen dus zouden we kunnen volstaan met een ronduit nee tegen het voorstel om 1 miljoen 189.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingsfase van de te realiseren Maximabrug, inclusief oa rondwegen op en afritten. Toen ik het bedrag met 6 nullen vernam dat als voorbereidingskosten voor de Maximabrug zou worden gereserveerd moest ik terugdenken aan onze laatste raadsvergadering. In het kader van Alphen in Balans hebben we toen met zijn allen zitten puzzelen en discussiëren over de vraag waarop wel of niet zou worden bezuinigd. Wel of geen 20.000 euro voor Parkkunst en wat doen we met de sociaal zwakkeren? Kunnen we die ontzien? Het ging veelal om bedragen veel lager dan het college nu van plan is te gaan spenderen aan bruggen en bypasses waarvan nut en noodzaak nog steeds niet zijn bewezen en waartegen veel weerstand is. Het zal toch niemand die oplet zijn ontgaan dat er aan weerszijden van de Gnephoek, de Oude Rijn en de Heymanswetering massaal tegenstand is tegen de voorgestelde hoge brug en zeker de grote en de kleine bypass. Bewoners van oa de Lage Waard, de Gnephoek, de Hoorn, Tjalk hebben zich inmiddels verenigd en laten hun stem horen als de groep met de geuzennaam –Maxima (minder Maxima). Woensdagavond 24 augustus was er een druk bezochte infoavond in Avifauna en daar kwamen de handen niet bepaald op elkaar voor het Maximabrugproject wat, naar onze schatting, in totaal een kwart miljard moet gaan kosten. En dat in een tijd dat aan de burger allerlei offers worden gevraagd. Indien het bedrag niet klopt hoort onze fractie dat graag. Een verzoek om een berekening is al een aantal malen bij de wethouder (Hoekstra) ingediend en tot op heden hebben wij nog steeds geen reactie.Wederom een verzoek aan de wethouder om een berekening van de totaalprijs van 3 bruggen, op- en afritten en rondwegen. Dit hoeft niet met 3 cijfers achter de komma maar de Alphenaren en de raad heeft wel recht op een indruk om tot een goede afweging te komen.

Veel van deze bewoners wilden ook bij de raadsvergadering zijn maar jammer genoeg viel de bijeenkomst van de klankbordgroep doorkruising Landlustweg in ’s Molenaarsbrug samen met deze raadsvergadering.

Weerstand dus niet alleen vanwege de kosten maar zeker ook vanwege het verloren gaan van een stuk onvervangbaar polderland met zijn molen, boerderijen, rust, uitzicht en vele soorten vogels. 90 zijn er geteld. De lintbebouwing van de Landlustweg, de Lage Waard en de Gnephoek worden aangeduid als van grote cultuurhistorische waarde. Wat die kosten betreft: 24 augustus is in Avifauna door de bewoners nog een goedkopere lagere en smallere variant zonder bypasses geopperd maar deze wordt al bij voorbaat weggewuifd. Waarom? Zou ik willen vragen aan de wethouder. Omdat de gemeente Alphen persé wil vasthouden aan een rondweg in de veronderstelling dat dit de verkeersdruk in Alphen zelf zal afnemen?

Dit laatste is nog maar de vraag. Wellicht zou die, ons inziens nogal overdreven en gedramatiseerde, verkeersdruk eerder afnemen indien allerlei wegopbrekingen zoals een afgesloten hefbrug, Oranje Nassausingel en nu weer bij de Oostkanaalweg beter worden gepland.

De fractie van GroenLinks krijgt soms het idee dat op deze manier een draagvlak wordt gekweekt voor de grote rondweg die vervolgens ook weer door een woonwijk zal gaan lopen omdat er op termijn natuurlijk huizen gaan komen. Verplaatsen van fijnstof van de ene naar de andere kant van Alphen dus.

GroenLinks ziet meer in andere maatregelen zoals het nieuwe werken, verkeersafwikkeling via de verbrede A4 en de N11, het weer open stellen van de Oudshoornseweg, beter plannen van wegopbrekingen, met de fiets naar het werk of beter openbaar vervoer. Wat dit laatste betreft roept GroenLinks daarom de Alphense CDA en VVD op om hun landelijke coalitiegenoten ervan te weerhouden om het OV in de grote steden voor de helft van de kaart te vegen. GroenLinks deed dat al.

Voorts wil ik namens de fractie van GroenLinks het college vragen om de noodkreet van de omwonenden en andere tegenstanders omtrent de vernietiging van de Gnephoek serieus te nemen en écht te kijken naar alternatieven. Die zijn er en besparen de gemeenschap ook nog honderden miljoenen die we voor andere zaken goed kunnen gebruiken. Oftewel: Maximabrug? Geef ons geld maar aan de Minima!

René DriesenRaadslid GroenLinks

 

 

Statenlid van GroenLinks Alfred Blokhuizen was er bij tijdens de actie op 11-9-2011 Hier zijn reactie: http://zuidholland.groenlinks.nl/node/71942

Website: Iniatiefgroep bewoners -maxima http://www.maxima-online.nl/