Afdeling

Sinds het voorjaar van 2018 bestaat de Alphense fractie van GroenLinks uit vijf raadsleden. Daarnaast zijn er vier steunfractieleden actief: een fractiesecretaris, een penningmeester en twee commissieleden. Het bestuur van de afdeling Alphen aan den Rijn van GroenLinks heeft op dit moment vier leden.

Heb je een vraag of wil je actief worden? E-mail ons op alphenaandenrijn@groenlinks.nl

De fractie

René Driesen, raadslid en fractievoorzitter

René is als fractievoorzitter het boegbeeld en eerste aanspreekpunt van de fractie. Daarnaast vertegenwoordigt hij GroenLinks in Boskoop, Koudekerk aan den Rijn en de Zeeheldenbuurt in de Alphense wijk Hoorn en houdt hij zich bezig met onderwerpen zoals cultuur, monumenten en bestuur:

 • monumenten, archeologie en cultuurlandschap
 • evenementen
 • subsidies
 • Kaju Putih (buurthuis in de Molukse wijk in Alphen aan den Rijn)
 • bestuurlijke en juridische zaken
 • personeel en organisatie

Neem contact op met René: rdriesen@alphenaandenrijn.nl

Marijke Kottenhagen, raadslid

Marijke vertegenwoordigt GroenLinks in Hazerswoude-Dorp, de Alphense wijken Lage Zijde en Ridderveld 2 en houdt zich bezig met onder meer gebouwen, bedrijven en vervoer:

 • bouwen en wonen meerjarenopgave bestemmingsplannen bouwbeleid, welstandsbeleid, bouwprojecten, duurzaam bouwen, politiekeurmerk, WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)
 • bedrijventerreinen
 • markten
 • bedrijvencontacten
 • detailhandel
 • stedenbouw en planologie: structuurplannen en visies ten behoeve van de ruimtelijke projecten beeldkwaliteit
 • verkeer en vervoer, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, mobiliteit, parkeren
 • onderwijshuisvesting

Neem contact op met Marijke: mkottenhagen@alphenaandenrijn.nl

Erik van Zuylen, raadslid

Erik vertegenwoordigt GroenLinks in Benthuizen en de Alphense wijken Kerk en Zanen en Ridderveld 1 en houdt zich bezig met zaken zoals economie, milieu, onderwijs, zorg en bijstand:

 • afval; circulaire economie
 • economie en financiën
 • grondbeleid en planeconomie; planeconomie, grondexploitatie, verwervingen, voorkeursrecht gemeenten, grondbeleid
 • milieu en duurzaamheid, regie en coördinatie op uitbestede taken
 • sportstimulering
 • MFA (Multifunctionele Accomodatie)
 • basisonderwijs, voortgezet onderwijs
 • (gesloten) jeugdzorg
 • volwasseneneducatie
 • leerplicht leerlingenvervoer
 • opvoedingsondersteuning
 • participatiewet
 • WWB (Wet Werk en Bijstand), werkgeversdienstverlening BBZ (Bijstand voor Zelfstandigen), IOAZ/IOAW (inkomensvoorzieningen voor oudere werklozen). WSW (Wet Sociale Werkvoorziening), WWB (Wet Werk en Bijstand), schuldhulpverlening
 • bijzondere bijstand, minima-regelingen
 • inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • regionale samenwerking

Neem contact op met Erik: evanzuylen@alphenaandenrijn.nl

José Huls, raadslid

José vertegenwoordigt GroenLinks in Hazerswoude-Rijndijk, het Alphense buurtschap Groenendijk en de Alphense wijken Hoge Zijde en Oudshoorn en richt zich op onderwerpen zoals inburgering, onderwijs, zorg, ICT en veiligheid:

 • begraven en begraafplaatsen
 • vreemdelingen en inburgering
 • bibliotheekwerk
 • voorschoolse educatie
 • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), begeleiding WLZ (Wet Langdurige Zorg), AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk)
 • Volksgezondheid en OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg), huiselijk geweld
 • leefbaarheid en sociale cohesie
 • mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • verslavingszorg
 • maatschappelijke opvang
 • WLZ (Wet Langdurige Zorg), arbeidsmatige dagbesteding, beschut werken
 • burgerzaken en communicatie
 • ICT en automatisering
 • openbare orde en veiligheid

Neem contact op met José: jhuls@alphenaandenrijn.nl

Wouter van Kleef, raadslid

Wouter vertegenwoordigt GroenLinks in Zwammerdam, Aarlandenveen en de Alphense wijken Rietveld en Steekterpolder en houdt zich bezig met bijvoorbeeld landschap, openbare ruimte en dierenwelzijn:

 • afval
 • Greenport Boskoop
 • landschap, buitengebied, openbare ruimte, landschapsontwikkelingsplan, ecologie
 • openbare ruimte: schoon, heel, veilig
 • stadslandbouw en voedselbossen
 • dierenwelzijn
 • kinderboerderijen en natuureducatie
 • recreatie
 • wijkgericht werken en leefbaarheid
 • relatie overheid-burger, Democratic Challange

Neem contact op met Wouter: wvankleef@alphenaandenrijn.nl

Danny Zwerk, penningmeester

Danny regelt alle financiële zaken van de fractie (en van het bestuur).

Neem contact op met Danny: alphenaandenrijn@groenlinks.nl

Pauline Hoogeveen-Dries, commissielid

Pauline ondersteunt raadsleden bij de volgende onderwerpen:

 • Groene Hart economie
 • landschap, buitengebied, openbare ruimte, landschapsontwikkelingsplan, ecologie
 • vaarwegen, infrastructuur vervoer
 • openbare ruimte: schoon, heel, veilig; bouwzaken

Neem contact op met Pauline: phoogeveen-dries@alphenaandenrijn.nl

Gé Kapteijn, commissielid

Neem contact op met Gé: alphenaandenrijn@groenlinks.nl

Esther Thesing, fractiesecretaris

Esther ondersteunt de fractie als secretaris.

Neem contact op met Esther: alphenaandenrijn@groenlinks.nl

Het bestuur

Frits Teule, voorzitter

Danny Zwerk, penningmeester

José Ritsema, secretaris

Wim van Breemen, bestuurslid

Silvia van Wagtendonk, bestuurslid

Neem contact op met het bestuur: alphenaandenrijn@groenlinks.nl

Liever telefonisch contact? Bel: 06-4744 4942 (Silvia van Wagtendonk)

Wil je ons post sturen? Geef het aan ons door via alphenaandenrijn@groenlinks.nl, dan ontvang je een adres.

 

 

Heb je een vraag of wil je actief worden? E-mail ons op alphenaandenrijn@groenlinks.nl!