Concept verkiezingsprogramma GroenLinks Provinciale Staten

Op zaterdag 15 november vindt de Provinciale Ledenvergadering plaats, waarop het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen van 2015 worden vastgesteld. 

Wil je je hierop voorbereiden? Tot en met 26 oktober kunnen amendementen op het concept verkiezingsprogramma worden ingediend.

Hierbij vind je het concept verkiezingsprogramma 2015, dat ter vaststelling zal worden aangeboden aan de Provinciale Leden Vergadering van 15 november 2014.

Leden kunnen met het onderstaande formulier amendementen indienen op dit concept tot uiterlijk 26 oktober 2014 via het mailadresprogrammacommissie@glzh.nl.

Na de sluitingsdatum zal het bestuur de wijzigingsvoorstellen, voorzien van het advies van de programmacommissie, aanbieden aan de PLV.

Na de vaststelling van het programma door de PLV zal de programmacommissie aan de hand van de dan voorliggende tekst een gedetailleerde cijfermatige onderbouwing presenteren.

Vriendelijke groet,

Programmacommissie GLZH