Discussiebijeenkomst GroenLinks Rijnwoude zeer nuttig

Op 14 maart organiseerde de werkgroep GroenLinks Rijnwoude een discussieavond in ‘Het Anker’ in Hazerswoude Rijndijk. Op de agenda stonden een viertal onderwerpen waarvan de leden van de werkgroep wilden weten hoe hun mede-Rijnwoudenaren hierover denken

Het gezelschap met daarin, naast mensen uit de verschillende kernen van Rijnwoude, ook aanwezigen uit Boskoop en Alphen aan den Rijn discussieerde met elkaar over de vraagstukken waar de nieuwe gemeente voor komt te staan en wat dit betekent voor de inwoners van de verschillende dorpen. Waar het kernenbeleid betreft waren de aanwezigen in de eerste plaats bezorgd over de afstand

Contact tussen gemeente en dorpen is belangrijkWaar het kernenbeleid betreft waren de aanwezigen in de eerste plaats bezorgd over de afstand tussen de gemeente en de burger, die in de nieuwe gemeente in ieder geval fysiek groter zal worden. De opvatting dat de nieuwe gemeente de taak op zich moet nemen om goede contacten te onderhouden met ‘dorpsverenigingen’ of ‘belangenverenigingen’ werd breed gedeeld. Het is wenselijk dat iedere kern een eigen club heeft die hiervoor als aanspreekpunt kan dienen. Het kan nuttig zijn om deze taak te combineren met het organiseren van activiteiten, zodat ook de eigen identiteit van de dorpen behouden blijft.

Daarnaast spelen voorzieningen en de bevolkingsopbouw een grote rol in de leefbaarheid van de dorpen. De vergrijzing waar veel kernen mee te hebben en het wegtrekken van jonge starters naar omliggende gemeenten is een gedeelde zorg van de aanwezigen. Woningbouw wordt hierbij als voornaamste middel genoemd om deze ontwikkeling tegen te gaan. Hierbij gaat het in het bijzonder om sociale woningbouw en huizen die qua prijs geschikt zijn voor starters.

Aandacht voor autoverkeer en openbaar vervoerEen integrale verkeersoplossing is nodig om de dorpen van het huidige Rijnwoude goed te ontsluiten. Niet alleen moet ingezet worden op autoverkeer, maar ook verbetering van het openbaar vervoer draagt bij aan een goede bereikbaarheid. Dit was de conclusie van de discussie over verkeer. Gesproken werd over het vooralsnog niet doorgaan van de RijnGouwe-lijn, die een impuls kan geven aan het openbaarvervoersgebruik in de regio.

Gemeentelijk beleid ten aanzien van arbeidsmigranten De situatie met betrekking tot Midden- en Oost-Europese arbeiders stond ook op de agenda. In de verschillende gemeenten is hier ervaring mee. Goede huisvesting en goede begeleiding blijken cruciaal om op een goede manier met elkaar samen te leven. De leefbaarheidsproblemen waar Groenendijk op dit moment mee te maken heeft lijken oplosbaar. Er was echter wel kritiek op de communicatie van de gemeente naar de bewoners.

GroenLinks wil weten wat u verwacht van de nieuwe gemeente!Deze discussieavond bood de Werkgroep GroenLinks Rijnwoude een aantal nuttige inzichten in de problemen en zorgen die spelen in de huidige gemeente. Met deze uitkomsten kan GroenLinks in de aanloop naar de nieuwe gemeente een zinvolle en constructieve bijdrage leveren aan het debat. Dit voorjaar zal GroenLinks Rijnwoude meer initiatieven nemen om met u van gedachte te wisselen over ónze toekomst.