GroenLinks doet mee!

Lijsttrekker Dominique de Roo reageert op het collegeprogramma 'Iedereen doet mee' in de gemeenteraad op 22 april.

Groenlinks is blij dat veel voorstellen uit onze inbreng in het collegeprogramma zijn terug te vinden, bijvoorbeeld over het dubbel spoor, het nachtnet, het wandelbos, het vervangen van gerooide bomen, een volwaardig ziekenhuis, stageplaatsen voor jongeren en het wijkgericht werken. Aan de andere kant zijn de voornemens in het programma zo abstract dat ze meervoudig uitlegbaar zijn en bovendien ontbreekt een concreet beeld van de kwaliteit en de kwantiteit van de in te zetten instrumenten. Hoewel de ambities veelal goed zijn, maken we ons zorgen om de realisatie van deze ambities.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid zijn we blij met de verdere inzet op de wijkgerichte aanpak en de aanpak van hufterigheid. Uit landelijke en lokale veiligheidsmonitoren blijkt dat de veiligheid de afgelopen 8 jaar in Nederland en in de meeste wijken in Alphen sterk is toegenomen. Dat geldt deels ook voor het veiligheidsgevoel, hetgeen overigens een subjectieve beleving is, die veelal gevoed wordt door emoties die volgen op heftige incidenten. Hoewel de gemeente deze reacties zeker serieus moet nemen, moet zij ook kijken naar de harde cijfers op het gebied van veiligheid en hierop haar beleid baseren. Groenlinks stelt zich zeer terughoudend op ten opzichte van repressieve middelen die de privacy van inwoners aantasten. Deze middelen hebben een grote impact op de privacy van individuen. Groenlinks is daarom blij dat het college inzet op preventie, en niet op repressie, als het gaat om het verbeteren van de veiligheid in Alphen aan den Rijn. We zijn verheugd dat niet ten koste van alles zal worden ingezet op cameratoezicht en preventief fouilleren.

Duurzaamheid

Zoals eerder genoemd maken wij ons zorgen over de realisatie van de ambities van het college en vinden wij het programma erg abstract en weinig concreet. Dit zien we met name terug op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld bij het nieuw te realiseren bedrijventerrein bij Steekterpoort. Het college heeft eerder aangegeven dat dit een duurzaam bedrijventerrein zou worden. Om dit ook daadwerkelijk te realiseren zou de duurzaamheid van bedrijven die zich hier willen vestigen een vestigingsvoorwaarde worden. In het collegeprogramma staat echter dat we “blijven inzetten op een innovatief en duurzaam bedrijfsterrein” Hiermee zegt het college eigenlijk niets. Wat voor maatregelen gaat het college nemen om dit ook daadwerkelijk te realiseren? Blijft duurzaamheid een vestigingsvoorwaarde of wordt het meer een vrijblijvend verzoek aan het bedrijfsleven? Deze afwegingen zijn cruciaal voor de haalbaarheid van de ambities van het college. We zullen als GL fractie de uitwerking en uitvoering sterk monitoren en initiatieven nemen om het beleid meer handen en voeten te geven.

 

Het college maakt van duurzaamheid één van haar speerpunten, maar durft op dit punt geen echte keuzes voor de toekomst te maken. Er zijn mooie plannen voor het investeren in gebouwgebonden vormen van energieopwekking en –besparing, maar hier wordt geen subsidiepot voor gecreëerd, zoals voorgesteld werd door Groenlinks. Met het “vereenvoudigen van regelgeving” zoals het college voorstelt komen we er niet.

Verder missen we uitspraken over voorzetting en intensivering van succesvolle of kansrijke duurzame instrumenten, zoals het opwaarderen van de status van de groenstructuurvisie, handhaving en versterking van participatiegroen en de uitvoering van het waterplan. We vragen ons ook af wat het College heeft geleerd en overgenomen uit de discussie in de raadscommissie over zonne-energie? Als het gaat om windenergie zegt u in de beantwoording van vragen van Beter Alphen, dat “In het collegeprogramma uitvoering wordt gegeven aan een eerder genomen besluit ten aanzien van de plaatsing van windmolens langs de N11.” We vinden dit niet in deze stelligheid terug in uw programma. We wijzen u erop dat met de plaatsing van deze windmolens de energiedoelstellingen voor 2014 al voor ruim 60% gehaald kunnen worden. We adviseren het college derhalve prioriteit te geven aan de bespoediging van de realisatie.

De financiële dekking voor de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid blijft onduidelijk. In het Gemeentelijk Milieu Plan 3+ geeft u aan fondsen te willen reserveren voor bevordering van duurzame energietoepassingen, zoals wind- zonne-energie en passieve/isolatiemaatregelen. In het GMP stond daarover niets over de hoogte of dekking van deze fondsen. Ook in de primitieve begroting bij het collegeprogramma zien we geen wijzigingen/reserveringen voor dit doel. Mogen wij ervan uitgaan dat bij de behandeling van de voorjaarsnota wij hier voorstellen over ontvangen?

U heeft onze voorstellen inzake het aanstellen van een ecologisch adviseur deels overgenomen. U geeft aan deze kennis in te kopen bij de regionale milieudienst. Groenlinks geeft de voorkeur aan een vaste ecologisch adviseur die wetenschappelijke expertise aan lokale veldkennis koppelt en bovendien niet alleen relaties naar de Gemeente heeft maar ook naar bewonersgroepen, bedrijven, lokale milieugroepen en scholen en/of milieu-educatieve diensten heeft. We zijn van mening dat een vaste adviseur veel beter in staat is lokale kennis op te bouwen en deze op een heldere manier kan communiceren, over te brengen naar de diverse doelgroepen en roepen het college dan ook op om een vaste medewerker van de milieudienst hiervoor vrij te maken.

Wij zien ook positieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals de inzet op inzamelingspunten voor plastic in elke wijk, de ontwikkeling van het wandelbos die prioriteit krijgt. En de voorgestelde toename van het aantal bomen die overgenomen is uit de inbreng van GL. Maar we vragen ons af of er ook een herstelplan komt voor bomen die de afgelopen periode gerooid zijn. Het beleid was dat deze vervangen zouden worden, dit is niet gebeurd. Als het college stelt dat het aantal bomen de komende periode toe moet nemen, zal zij dan ook een herstelplan maakt om de bomen die in de afgelopen periode gerooid zijn alsnog te vervangen?

Mobiliteit

Ook op het gebied van mobiliteit zien we positieve punten. Het college zet in op verbetering van het openbaar vervoer, onder andere door de aanleg van de Rijngouwelijn, dubbel spoor, aansluiting op het nachtnet, lightrailverbinding naar Schiphol, uitbreiding busvervoer kleine kernen en realisatie van bushaltes aan de randen van het stadshart. Hiervoor onze complimenten. Wij vinden dit een zeer positieve ontwikkeling en willen het college meegeven dat ook het openbaar vervoer in Kerk en Zanen dringend behoefte heeft aan uitbreiding van bushaltes.

Maar we maken ons ernstige zorgen over de grote inzet op meer asfalt door dit college. De aanleg van de kleine en grote noordwestelijke rondweg en verdubbeling van de N207 zullen meer verkeer aantrekken. De luchtkwaliteit zal hierdoor verslechteren en de aanleg gaat ten koste van groene polders. De prioriteit van asfalt is hoog. Het college zal hier ‘alle middelen’ voor inzetten. Dit staat in schril contrast met de prioriteit die het verminderen van de verkeerstoename van het college krijgt. Het college geeft aan dat ze initiatieven als carpoolen en Greenwheels zal ondersteunen, dat ondersteunen wij van harte, maar het college kijkt niet serieus naar de momenten waarop het verkeer vast staat en de mogelijkheden om dit aan te pakken door een verandering van levensstijl. Het verkeer op de N207 staat tijdens de spits vast en dan met name op dinsdagochtend. Het oponthoud is ca. een kwartier tot een half uur. Met een betere spreiding van het verkeer door stimuleren van flexibele werktijden en thuiswerken (zoals Gemeente zelf al heeft ingevoerd) en grootschalige verbetering van het openbaar vervoer valt een hoop te winnen. Ons voorstel is om alternatieven die de verkeersdruk verminderen mee te nemen in een haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van nieuwe wegen.

Wonen en Woonomgeving

Het college geeft aan dat het karakter van de stad en dorpen niet verandert. Maar hoe verhoudt zich dat tot grootse plannen voor rondweg(en), verbreding van de N207, bebouwing in de Gnephoek en het project Lage Zijde? Het college stelt dat historische plekken en monumentale panden zoveel mogelijk in stand gehouden worden. Kunnen wij er dus vanuit gaan dat de aanleg van de Maximabrug niet ten koste gaat van de monumentale boerderijen aan de Hoorn? Wordt er ook gepoogd om dergelijke ingrijpende beslissingen beter te communiceren met de betrokkenen?

We zijn blij dat het college langdurige leegstand van kantoren wil aanpakken door op verzoek van de eigenaar te kijken naar eventuele wijziging van de bestemming. Maar vinden dit tegelijkertijd veel te vrijblijvend. Houden we zo niet een situatie waarbij speculatie middels leegstaande panden door kan gaan terwijl aan de andere kant mogelijk een polder als de Gnephoek onnodig wordt bebouwd? Hetzelfde geldt voor bedrijventerreinen waarbij herstructurering de voorkeur krijgt boven uitbreiding. Ook dit is te vrijblijvend. Groenlinks zou dit graag sterker verwoorden waarbij herstructurering de norm is en uitbreiding moet worden voorkomen. Bovendien zouden wij graag zien dat renovatie en verduurzaming van bestaande gebouwen op deze terreinen ook de norm wordt en wij hopen dan ook dit punt terug te zien in de structuurvisie.

Het college zet alle middelen in op meer asfalt, maar als het gaat om beter gebruik maken van de bestaande ruimte door leegstand aan te pakken en door herstructurering dan blijft het college uiterst voorzichtig in het nemen van concrete maatregelen. Tegelijkertijd zegt het college dat Alphen als het nodig is moet uitbreiden in de Gnephoek. Wij roepen het college op om herstructurering een hogere prioriteit te geven, zodat bebouwing van de Gnephoek voorkomen kan worden. Bebouwing van deze groene polder kan niet worden goedgepraat door een inzet op duurzame woningbouw en veel groen in deze nieuw aan te leggen wijk.

 

De komende jaren zet de gemeente in op de bouw van goedkope woningen met een tuintje en stimuleert zij de doorstroming door bouw van middeldure woningen. Er is vooral behoefte aan starterswoningen en seniorenwoningen. Voor senioren zijn appartementen praktischer dan woningen met een tuin. Als het college voor starters woningen met een tuin wilt bouwen dan vragen wij ons af welk prijsklasse het college in gedachten heeft voor een starterswoning, want dergelijke huizen zullen toch al snel boven de 200.000 euro gaan kosten en dat is voor de meeste starters niet op te brengen. De gemeente moet niet alleen inzetten op doorstroming, zeker niet in de huidige woningmarkt, maar zorgen voor woningen die echt bereikbaar zijn voor starters en senioren.

Zorg en Welzijn

Voor senioren is ook de verbetering van de bereikbaarheid van de zorg zeer belangrijk.

Daarom zijn we blij dat de partijen hun toezeggingen over een volwaardig ziekenhuis niet zijn vergeten. Als eerste stap wil het college inzetten op uitbreiding van de zorgvoorzieningen in het ziekenhuis. Dit lijkt ons zeer verstandig. Maar hoe gaan we dit aanpakken? Ook in de bijlage bij dit hoofdstuk worden geen concrete acties genoemd. Het gevaar dreigt dat het ziekenhuis door een gebrek aan visie op concrete maatregelen weer het kind van de rekening wordt en dat er in de praktijk weinig verandert. De voltallige raad zal het college hierover bij de les moeten houden. Om ervoor te zorgen dat het basisziekenhuis niet pas over vier jaar weer op de agenda komt.

Op het gebied van dierenwelzijn geeft het college aan dat het lokale dierenwelzijnbeleid wordt geëvalueerd en waar nodig verbetert. Dit juichen wij toe en zien we als een zeer positieve eerste stap in de goede richting. Maar om de kwaliteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle dieren kunnen worden opgevangen, zal er meer geïnvesteerd moeten worden in bijvoorbeeld de vergoeding van de dierenambulance. Wij vinden het teleurstellend dat het college er wederom voor kiest om niet te investeren in een eigen dierenasiel, ondanks de problemen die dit veroorzaakt m.b.t. de capaciteit, de relatief hoge belasting van een vrijwilligersorganisatie als de dierenbescherming, de hoge drempel die dit opwerpt voor de adoptie van honden en katten en het feit dat Alphense zwerfhonden en katten hierdoor relatief vaak een spuitje krijgen. Bovendien is het verbazingwekkend dat een college dat burgerparticipatie als een van haar belangrijkste speerpunten noemt, een uitdrukkelijke wens van de Alphense bevolking voor een dierenasiel zo makkelijk naast zich neerlegt.

 

Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport

Op het gebied van jeugdvoorzieningen investeert de gemeente in kinderopvang via samenwerking met de SKA, maar hoe gaat de gemeente laagdrempelige, initiatieven die buiten de SKA vallen, zoals Olleke Bolleke steunen? De SKA mag wat ons betreft geen monopolie positie krijgen door het beleid van het college. Concurrentie is in dit geval een goede zaak die de prijzen beheersbaar kan houden en ouders keuzevrijheid geeft in het type opvang waar zij voor kiezen. Dit moet de gemeente ondersteunen en faciliteren.

We steunen het voornemen voor de vestiging van een tweede centrum voor jeugd en gezin en onderschrijven het belang van de laagdrempeligheid van deze voorzieningen die nu te wensen overlaat. We vragen ons wel af hoe de financiering precies gegarandeerd zal worden. Het Rijk en de provincie betalen mee aan het eerste centrum, gaan ze dat ook doen voor het tweede centrum. Kan de gemeente de financiering voor beide centra garanderen?

We zijn blij met de aandacht voor stageplekken voor jongeren en de investering in het Leerpark.

Op het gebied van cultuur missen we informatie over de bekostiging van het Cultuurhuis. Hoeveel gaan zowel de bouw als de exploitatie kosten en wat worden de kosten voor de deelnemende partijen? Wat zijn de gevolgen als de verwachte versterking van verschillende functies uitblijft en de opbrengsten daardoor lager uitvallen dan verwacht? De gemeente wil een zinvolle bestemming van het oude Raadhuis, maar heeft nog geen idee wat deze dan moet worden. Wij vragen ons af welke niet-commerciele instelling hier straks nog intrek in kan nemen als ze allemaal in het cultuurhuis zitten en maken ons grote zorgen om mogelijke leegstand van dit monument. Terwijl het op dit moment een prachtige bestemming heeft. Het verbaast ons dat het evenement Parkkunst niet genoemd wordt als cultuurpeiler terwijl het op gebied van cultuur maar ook op gebied van promotie van Alphen met 20.000 bezoekers het belangrijkste evenement is.

In het algemeen maken wij ons zorgen over de financiering van culturele voorzieningen. Het programma stelt dat “Noodzakelijke bezuinigingen op de gemeentelijke begroting gaan niet ten koste van de culturele sector als blijkt dat bezuinigingsmaatregelen de levensvatbaarheid van deze instellingen aantast”. Hiermee zegt u dus eigenlijk dat u het prima vind om te bezuinigen op de culturele sector, tenzij deze daardoor het loodje leggen. De subsidies op culturele instellingen zijn de afgelopen jaren al dramatisch terug gelopen. Uw inzet zou niet het op het nippertje voorkomen van het omvallen van culturele voorzieningen moeten zijn, maar het investeren in de kwaliteit van deze voorzieningen. Groen Links stelt het college voor om voor culturele voorzieningen een ruimhartiger financieel beleid te voeren dan in het programma gesteld wordt en ervoor te zorgen dat de middelen de ruimte bieden om het kwaliteitsniveau van deze voorzieningen op peil te houden

Hier komt bij dat zelfs de huidige ambities van dit programma worden bedreigd door de aankomende bezuinigingen. GL is blij dat het college nu al aangeeft dat het bij deze bezuinigingen kwetsbare groepen zal sparen en daarbij ook lokale lastenverhogingen niet uitsluit. Wij gaven al tijdens de verkiezingscampagne aan dat voor GL het in stand houden van sociale en culturele voorzieningen van groot belang is en dat we daarvoor bereid zijn om de belastingen te verhogen als dit nodig zou zijn. We zijn blij dat de coalitiepartijen dit standpunt inmiddels met ons delen.

In het collegeprogramma wordt nog geen rekening gehouden met eventuele bezuinigingen. De gevolgen daarvan worden eerst in najaar 2010 verwerkt en zullen in begrotingsjaar 2012 effectief zijn. GL vraagt zich af wat dan de status van dit programma en de daarbij behorende voorjaarsnota en de begroting 2011 is en maken ons zorgen over de financiele haalbaarheid van de doelstellingen in het programma.

GroenLinks is geen collegepartij maar heeft wel ongeveer 50 punten ingebracht bij de coalitiepartijen. Wij zaten niet aan de onderhandelingstafel, maar we zien toch veel van onze punten in het collegeprogramma terug. Met onze inbreng in het collegeprogramma hebben we voor onze kiezers het maximale resultaat behaald. We zijn blij met de punten uit onze inbreng die zijn overgenomen, maar we blijven kritisch ten opzichte van de ambities van het college en ten opzichte van de duurzaamheid en de uitvoering van het voorgestelde beleid. We gaan vier jaar constructief oppositie voeren om een groener en socialer Alphen aan den Rijn te realiseren.