GroenLinks heeft motie ingediend om glastuinbouw verder te voorkomen

Een door GroenLinks ingediende motie om een zoeklokatie glastuinbouw aan de grens van Alphen aan den Rijn te voorkomen, werd eind 2009 door een grote meerderheid van de Gemeenteraad van Alphen aan den Rijn aangenomen.

GroenLinks motie over zoeklokatie glastuinbouw aangenomen in Alphense gemeenteraad!

 

 

Motie

 

Betreft:  zoeklokatie glastuinbouw Geduputeerde Staten van Zuid-Holland

 

 

De raad in vergadering bijeen op 29 oktober 2009;

 

Kennisgenomen hebbend van:

- het voornemen van GS om tot de aanwijzing van een grootschalige glastuinbouwlokatie in de buurgemeente Kaag en Braassem te komen,

tot aan de grenzen van de gemeente Alphen aan den Rijn.            

 

Overwegende dat:

- deze (nu nog) zoeklokatie vanaf januari 2010 een rol gaat spelen in de besluitvorming rond de Provinciale Structuurvisie die wordt vastgelegd omstreek mei 2010,

- deze zoeklokatie in strijd is met eerdere besuiten betrekking hebbend op de bescherming van het Groene Hart,

- de glastuinbouw wegtrekt uit de Randstad en omgeving en aangewezen lokaties in Noord-Holland aan de grens van onze Provincie niet vol te krijgen zijn met glas,

- het landschap langs de N207 kilometers lang zal verglazen,

- het recreatiegebied voor Alphenaren op en langs de Braassem aanmerkelijk minder aantrekkelijk zal worden gezien de hoogte van de moderne glastuinbouw en de omvang van de zoeklokatie,

- bovendien de aanpalende natuurgebieden worden bedreigd,

- kortom met deze zoeklokatie het belang van veel Alphenaren en regiobewoners ernstig wordt geschaad,

- een belangrijk deel van de tot nu toe meer dan 6000 opgehaalde  en aan de gedeputeerde van Dijk aangeboden handtekeningen tegen de komst van extra glas van Alphenaren afkomstig zijn,

- het standpunt en gevoel van zoveel regiobewoners niet kan worden genegeerd,

 

0.            Verzoekt het College van B&W:

0.                - op korte termijn alle mogelijke stappen te ondernemen om, al dan niet in samenwerking met de buurgemeenten, te bewerkstelligen dat deze zoeklokatie niet in de Procinciale Srtuctuurvisie wordt opgenomen.

0.              

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Bart Dekkers,

Deze motie werd mede ondertekend door Leefbaar Alphen/Alphense Stadspartij en Alphen 1. De Christen Unie en Beter Alphen stemdem tegen onze motie.

 

Gemeenteraad Kaag en Braassem unaniem tegen nieuw kassengebied in Kaag en Braassem

Er mag geen nieuw, groot kassengebied komen binnen de gemeentegrenzen van Kaag en Braassem. Zo luidt het unanieme standpunt van de gemeenteraad. In een door alle partijen gesteund initiatiefvoorstel zet de gemeente hard in op herstructurering van de bestaande kassengebieden. Dat de raad tegen de komst van een groot nieuw kassengebied is, was vorige week al duidelijk. De verrassing zat hem maandag in de unanimiteit. Het CDA, traditioneel de partij met de meeste aanhang onder de plaatselijke tuinders, kon zich uiteindelijk ook vinden in de tekst van het intiatiefvoorstel. De afwijzing van de nieuwe kassen werd daarin direct gekoppeld aan de opdracht om werk te maken van de modernisering van de bestaande kassengebieden. Ook kregen burgemeester en wethouders van de raad de opdracht om in te zetten op de verdere ontwikkeling van de 'flower knowledge port', een kenniscentrum rond de al in Roelofarendsveen gevestigde bedrijven als NAK Tuinbouw. (Leidsch Dagblad, webversie, 27 oktober 2009)

 

Geen nieuwe glastuinbouwgebieden in Groene Hart

 

Vijf milieuorganisaties maken in een gezamenlijke brief aan de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten bezwaar tegen nieuwe kassengebieden op Goeree Overflakkee en in het Groene Hart. Nieuw glas is strijdig met eerder vastgesteld beleid voor deze gebieden.

 

Stichting Groene Hart, Milieufederatie Zuid-Holland, Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o. , Vereniging Natuur en Landschap Goeree Overflakkee en Comitee KassenneeOostflakkee vinden dat het bouwen van kassen onverenigbaar is met het bijzondere karakter van deze gebieden.

 

De provincie zoekt nieuwe locaties voor de glastuinbouw omdat het areaal in Zuid-Holland is gedaald t.o.v. de richtlijn van 5800 ha. die ze in 2002 heeft vastgesteld. Terwijl de glastuinbouw, ondanks de afname van het areaal, een flinke groei heeft doorgemaakt en momenteel met een groot productieoverschot te kampen heeft, houdt de provincie vast aan het beleid uit 2002. De milieuorganisaties vinden dit niet reëel. De provincie moet haar onderzoek verbreden, niet alleen richten op het areaal, zeker niet alleen binnen Zuid-Holland .

Bovendien is het gewenst om de huidige problemen in de bestaande tuinbouw gebieden door meer gerichte maatregelen op te lossen.