Beste onderhandelaars,

U vroeg ons om aanvullende input voor het coalitieakkoord. GroenLinks kijkt altijd vooruit en is een partij met ideeën. Wij geven daarom graag gehoor aan uw oproep. De tijdspanne om input te leveren is echter kort en daarmee zeker niet volledig. Voor GroenLinks is en blijft het eigen verkiezingsprogramma uitgangspunt.  GroenLinks zal op constructief kritische wijze oppositie voeren waarbij wij zullen doorgaan met het inbrengen van  goede ideeën/voorstellen en de voortgang op verschillende dossiers kritisch blijven volgen. Hierbij onze input;

 

Wonen en infra

Voor GroenLinks is het realiseren van voldoende betaalbare woningen in onze gemeente prioriteit nummer 1. Daarvoor moeten naar ons idee een aantal scherpe keuzes worden gemaakt:

 • De gemeente moet binnen vier jaar voldoen aan de norm van de nationale woon- en bouwagenda: 30% sociale huur en 30% middenhuur en betaalbare koop. Daartoe wordt binnen een jaar een kwantitatief onderbouwd plan opgesteld;
 • Binnen een jaar wordt duidelijk of het bouwen van woningen in de Gnephoek wordt toegestaan. Om zeker te zijn van de bouw van voldoende woningen ontwikkelen we nu al een Plan B voor de bouw van 3.000 woningen in Hoorn West, waarbij bedrijven langs de randen van de bestaande woonwijken worden verplaatst naar de nu braak liggende terreinen bij Hoogvliet en Crown Plaza;
 • We realiseren binnen 2 jaar voldoende basiswoningen in leegstaande panden of op braakliggend terrein om spoedzoekers (waaronder studenten/jongeren) te kunnen huisvesten, ‘housing first’ vormt daarbij het uitgangspunt;
 • We inventariseren welke kantoor- en winkelpanden in onze gemeente leegstaan en maken een plan om deze om te bouwen naar studio's, en 2/3-kamer appartementen voor jongeren;
 • We nemen bovenstaande keuzes mee in de prestatieafspraken richting de woningcorporaties.

 

GroenLinks wil het fietsen binnen onze gemeente verder bevorderen en maximale aandacht voor de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

 • Wij dringen aan op het met spoed invoeren van de maximum snelheid van 30 kilometer binnen de bebouwde kom;
 • Verder bevorderen van de aanleg van de reeds geplande fiets snelwegen;
 • Bussen worden geweerd uit het centrum van Alphen;
 • In samenwerking met de Fietsersbond wordt een inventarisatie en realisatie binnen de gehele gemeente uitgevoerd, gericht op verdere verkeersmaatregelen die de veiligheid van fietsers vergroten en het gebruik van de fiets stimuleren.

 

Duurzaamheid

Als het gaat om duurzaamheid is de tijd van dralen voorbij. We moeten nú doorpakken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, de biodiversiteitscrisis te stoppen en verspilling van grondstoffen tegen te gaan. Daarbij is het cruciaal dat we niet wensdenken, maar uitgaan van feiten en doelen. Ook moeten wij onze beleidsvoornemens voldoende concreet formuleren. Gelukkig vormen het Duurzaamheidsprogramma, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie daarvoor een goede basis. Hierbij de input van GroenLinks:

 • We zetten in op regionaal verwerken en recyclen van huishoudelijk en bedrijfsafval. We krijgen inzicht op de manier van verwerking van het in onze gemeente aangeboden afval;
 • We maken de subsidie voor de kinderboerderijen structureel, op voorwaarde van ambitieus beleid op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid;
 • Voor het inpassen van windmolens en windturbines is het advies van de commissie MER het uitgangspunt voor de participatie; In goed overleg met bewoners worden locaties voor windmolens gezocht op de daarvoor geschikte bedrijventerreinen.
 • We realiseren een digitaal duurzaamheidsplatform in samenwerking met het ‘huis van de duurzaamheid’;
 • Er komt een integrale aanpak van energiearmoede;
 • De gemeente stelt een investeringsfonds van 10 miljoen in voor duurzame projecten, investeringen in het eigen vastgoed en verbonden partijen. We benutten hiermee de lage rente en goede financiële positie van de gemeente om te investeren, dit geeft ook meer structurele ruimte op onze begroting;
 • Met Woonforte, Rijnvicus en andere relevante partners zetten we een 'fixbrigade' op die inwoners ondersteunt met de realisatie van laagdrempelige duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning;
 • We investeren in groene schoolpleinen en schoolgebouwen in VO en PO;
 • In de omgevingsvisie- en plannen  biedt de gemeente meer ruimte voor duurzame vormen van landbouw, zoals voedselbossen, Herenboeren en strokenteelt;
 • We zetten in op een sterke verduurzaming van het landelijk gebied, agrariërs worden gestimuleerd om de productie meer divers te maken, stikstof- en methaanuitstoot te beperken en alternatieve verdienmodellen te ontwikkelen;
 • Bij nieuwbouwplannen wordt ruimte voor wijktuinen en stadslandbouw gereserveerd;
 • We ontwikkelen nieuwe natuur in de omgeving van het Zeegerslootgebied en we bezien of uitbreiding van het Zaans Rietveld, Gouwebos en Bentwoud mogelijk is;
 • We organiseren in het eerste jaar een grote duurzaamheidsconferentie om input op te halen en voor inspiratie (we hoeven niet altijd zelf het wiel uit te vinden);
 • De gemeente stelt een burgerberaad in voor participatie mbt duurzaamheid;
 • In de stationsomgevingen in Alphen, Boskoop en Hazerswoude wordt opwek van zonne-energie gerealiseerd, waarmee elektrische bussen kunnen worden gevoed;
 • We intensiveren het dierenwelzijnsbeleid op basis van de in de vorige periode ingediende moties en input uit de samenleving. Daarvoor reserveren we structureel meer budget.

 

Bestaanszekerheid en gelijke kansen

GroenLinks is blij met de aandacht voor bestaanszekerheid. Ook hier is het van groot belang dat maatregelen daadwerkelijk robuust zijn, zodat zij ook echt zoden aan de dijk zetten.

 • Wij stellen daarom voor een investeringsfonds van 5 miljoen te creëren voor Rijnvicus en andere ondernemingen die banen creëren voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • De rol van de bibliotheek wordt versterkt als plek waar iedereen terecht kan om zichzelf te ontwikkelen, anderen te ontmoeten en rustig te werken, Er is structureel budget voor de bibliotheek om deze rol vorm te geven;
 • We  zetten de schuldenaanpak met volle kracht door. Inwoners met financiële problemen worden actief opgezocht en geholpen in plaats van wachten tot de burger zelf de weg naar de gemeente vindt. Concreet: er moet budget en voldoende ambtelijke inzet zijn om inwoners in armoede persoonlijk te benaderen en onderzoeken of ze subsidie of andere hulpmiddelen laten liggen waar zij gebruik van zouden kunnen maken.
 • We geven aandacht aan de verdere doorontwikkeling van het Regenboog- en inclusiebeleid

 

Zorg, gezond leven en welbevinden

Naast goede zorg en ondersteuning vinden wij preventie en vroegsignalering belangrijk. Voorkomen is beter dan genezen. De jeugdhulp verdient in Alphen extra aandacht. Onder meer door financiële krapte, Corona en problemen op de arbeidsmarkt lijkt er onvoldoende capaciteit te zijn om jongeren en gezinnen te helpen. Dit uit zich onder meer in lange wachtlijsten voor jeugdhulp. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen op het gebied van werk en vrije tijd. Aandacht voor inclusie en gelijke kansen spreekt ons aan.

 • Op basis van het rapport van Rebel versterken we de jeugdhulp en maken  daar voldoende  financiële middelen voor vrij.
 • We investeren in de doorontwikkeling van sterke wijkteams met voldoende professionals; dichtbij de gezinnen, integraal, snel inzetbaar, minder bureaucratie, goede samenwerking met scholen, huisartsen en specialistische zorg
 • Bij nieuwe ontwikkelingen op de plek van MAX wordt een volwaardig poppodium gerealiseerd, de huidige stichting krijgt een rol bij de inrichting en programmering;
 • Er wordt maximaal ingezet op zwemles voor alle kinderen;
 • Het bidbook voor de invulling van het Oude Raadhuis wordt omgezet in een concreet plan, waarbij de openbare en cultureel-maatschappelijke functie van het pand behouden blijft.  

 

Economisch vitale stad

Ook op het gebied van economie denken wij dat het wel nodig gaat zijn om scherpe keuzes te maken als het gaat om ruimtelijke ordening:

 • Als bebouwing van de Gnephoek niet wordt toegestaan dan heeft het realiseren van woningen prioriteit heeft boven het uitbreiden van bedrijventerreinen.
 • Naast verduurzaming van bedrijventerreinen wordt ingezet op de vergroening van deze terreinen;
 • Benut ruimte intensiever door middel van hoogbouw;
 • We zorgen dat deelscooters en fietsen ook voor vervoer tussen de kernen kunnen worden benut – hiervoor maken we afspraken met de markt, eventueel met de andere Rijnstreekgemeenten of de bredere regio;
 • We stellen een nieuwe erfgoedvisie vast die richting geeft in versterking van de beleving, het behoud en het in goede staat houden/brengen van erfgoed.
 •  Indien nodig kunnen de OZB-tarieven worden vastgesteld op het gemiddelde niveau van vergelijkbare  gemeenten in Zuid-Holland

 

 

Dienstverlening en Participatie

Dienstverlening en participatie blijven cruciale thema’s, daarbij is GroenLinks van mening dat zowel de rol van de samenleving als die van de gemeenteraad moet worden versterkt:

 • Er komt een integrale Alphen-App voor informatie, dienstverlening en participatie;
 • De gemeentelijke website wordt sterk verbeterd voor betere informatie, het promoten van evenementen, cultuur en toerisme en zet aan tot participatie;
 • Zorg daarbij ook altijd voor vormen van participatie waarbij niet digitaal vaardige inwoners (ouderen, nieuwkomers, laaggeletterden en analfabeten etc.) kunnen meedoen;
 • Intensiveer jongerenparticipatie naar model van de huidige kinderraad, onafhankelijke input van jongeren staat daarbij voorop;
 • Het jaarverslag wordt elk jaar vergezeld door een onafhankelijk voortgangsonderzoek - dit bespreken we op een interactieve manier met inwoners, bedrijven en organisaties;
 • De gemeenteraad stelt zich tot doel de betrokkenheid van inwoners bij de politiek te verbeteren en ontwikkelt daarvoor concrete plannen.

 

Wij hopen dat deze input kan helpen het coalitieakkoord verder aan te scherpen en te verdiepen. Een ambitieus akkoord met visie is immers in het belang van iedereen.