Motie inloophuis Open Venster raadsbreed aangenomen

De motie van GroenLinks, CDA,  SP en ChristenUnie om de dienstverlening van stichting Het Open Venster in stand te houden, is donderdagavond is in de raadsvergadering raadsbreed aangenomen. Eerder werd besloten dat de gemeentelijke subsidie van 35.000 euro voor het inloophuis voor dak- en thuislozen zou komen te vervallen. Aanleiding hiervoor was dat in 2018 taken op het gebied van Maatschappelijke Zorg worden overgeheveld naar de gemeente. 

'Stichting het Open Venster vervult een belangrijke functie voor de opvang van daklozen,' aldus GroenLinks raadslid Erik van Zuylen. 'Als de subsidie van de gemeente wegvalt, is het voor de organisatie onmogelijk om aandacht en zorg voor deze kwetsbare groep mensen op peil te houden. Bovendien wordt het dan ook veel moeilijker voor de gemeente om in 2018 de dienstverlening weer op niveau te krijgen.' 

Als resultaat van de motie zegt het college toe om samen met de gemeente Leiden, die nu nog de functie van centrumgemeente vervult, te zoeken naar een oplossing om het niveau van de voorzieningen in 2017 op peil te houden. De gemeenteraad wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de uitkomsten van dit overleg.