Reactie Groenlinks op Voorjaarsnota 2010 - 2014

De voorjaarsnota kijkt niet terug op het verleden, zoals het recentelijk besproken jaarverslag, maar blikt vooruit naar de toekomst. Wij hebben zin in de toekomst. Maar niet in de toekomst die geschetst wordt in deze voorjaarsnota. Er zijn twee zaken die ik onder uw aandacht wil brengen.

Ten eerste, zijn we bezorgd over de toekomst van alle gesubsidieerde instellingen in Alphen. De voorjaarsnota bevat namelijk een impliciete bezuiniging op de subsidies van 225.000 euro. Dat staat niet in de voorjaarsnota zelf, maar het blijkt wel uit de antwoorden die wij kregen op onze vragen. Waarvoor dank.

Het college stelt voor om de subsidies volgend jaar niet te compenseren voor inflatie terwijl de instellingen wel met hogere kosten worden geconfronteerd. De instellingen moeten zelf maar bezuinigen of nieuwe inkomsten genereren. Wij vroegen in onze vragen ook om een overzicht van instellingen met bijbehorende bedragen die zij mislopen door dit besluit. De wethouder antwoordt dat wij dat overzicht desgewenst kunnen krijgen. Ja, dat is gewenst, daarom vroegen we er ook om en ik herhaal bij deze dat verzoek. Het gaat hier om instellingen als de bibliotheek, de stichting Sportspectrum, de streekmuziekschool en het Castellum. Veel van deze instellingen zitten al in financiële moeilijkheden, zoals ook blijkt uit de voorjaarsnota en uit eerdere discussies in deze raad, dus het lijkt ons heel belangrijk dat we een helder overzicht krijgen van de impact van deze beslissing per instelling.

Het college is van plan dit jaar te gebruiken voor een bezuinigingsplan waarbij participatie voorop staat. Wij juichen dit toe, maar willen graag dat de belangrijke maatschappelijke partners die wij subsidiëren een centraal onderdeel zijn van dit participatieproces. Als wij hen nu al dwingen om 225.000 euro te bezuinigen om de hogere kosten door inflatie te compenseren, dan geven we hen niet de kans om mee te denken over een verantwoorde bezuinigingsstrategie en dwingen we hen ingrijpende maatregelen te nemen die de kwaliteit van hun diensten niet ten goede zullen komen.

Deze maatregel is ook volstrekt onnodig, omdat het Rijk in 2011 nog niet bezuinigt op het Gemeentefonds. De gemeente krijgt in 2011 gewoon meer geld dan in 2010 van het Rijk voor nominale ontwikkelingen en de gemeente kan er dus voor kiezen om dit voordeel door te geven aan gesubsidieerde instellingen of in de eigen reserves te stoppen.

Het tweede punt van aandacht in deze voorjaarsnota betreft de verbouwing van de benedenverdieping van het stadhuis. Hoewel onze maatschappelijke partners dus geconfronteerd worden met een bezuiniging, wil het college in het stadhuis een verbouwing realiseren die de gemeente ruim 1,2 miljoen zal kosten. Deze verbouwing is bedoeld om alle partners op het gebied van werk, inkomen en welzijn op 1 locatie te positioneren en zo de dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk is dit een streven waar Groenlinks volledig achter staat, maar 1,2 miljoen is een hoop geld in tijden van bezuiniging waarin we moeilijke keuzes zullen moeten maken om onze basisvoorzieningen te behouden. Wij vragen ons dan ook af of de kosten opwegen tegen de baten en of deze verbouwing niet opnieuw bekeken zou moeten worden om de kosten omlaag te brengen.

Concluderend, is dit een voorjaarsnota waar de prioriteiten verkeerd liggen. Belangrijke maatschappelijke partners, die vaak al in financieel zwaar weer zitten, krijgen geen inflatiecorrectie. Tegelijkertijd is de financiële positie van de gemeente goed, krijgt de gemeente wel inflatiecorrectie van het Rijk en trekken we wel een veelvoud van het bedrag wat gesubsidieerde instellingen moeten missen uit voor een verbouwing. Wij roepen het college op om dit nog eens in overweging te nemen.

Namens de Groen Links fractie, Dominique de Roo

Fractievoorzitter