Kritisch op kwaliteit

Sinds een aantal jaar geleden worden de jeugdhulp, preventie, maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke zorg op een nieuwe, gedecentraliseerde manier aangeboden. In Alphen aan den Rijn zijn Tom in de buurt, Go for jeugd en Boost zorg de grote aanbieders die deze zorg moeten leveren binnen de afgesproken budgetten. De decentralisatie heeft echter tekorten veroozaakt, waardoor deze partijen niet altijd de zorg kunnen bieden die gewenst is. GroenLinks wil daarom dat er minder bureaucratie komt en de kwaliteit het uitgangspunt van de zorg moet zijn, in plaats van de prijs. 

 

Menselijkheid en zorg dichtbij huis

Ouderen, mensen met een beperking, gezinnen: edereen verdient menselijke zorg. Er moet worden ingezet op de doorontwikkeling van sterke wijkteams met voldoende professionals; dichtbij de mensen, snel inzetbaar, met meer menselijkheid en minder bureaucratie en een goede samenwerking met scholen, huisartsen en specialisten. GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Wij vinden daarom dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn om ouderen en hun mantelzorgers te ondersteunen bij ‘lichte’ dementie en lichamelijke achteruitgang. Gespecialiseerde coördinatoren, voldoende mogelijkheden voor kleinschalige dagopvang, gespecialiseerde wijkteams die begeleiding thuis kunnen bieden zijn een aantal opties waarmee de kwaliteit van leven kan worden verbeterd. Zorg dichtbij huis is belangrijk. Daarom zet GroenLinks zich in voor behoud van de huisartsenpost in het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. GroenLinks stimuleert de verbinding tussen zorg en welzijn enerzijds en kunst en cultuur anderzijds. Daarom stimuleren we projecten waarbij mensen met een ondersteuningsvraag, kwetsbare of zieke mensen in contact worden gebracht met kunst en cultuur.

 

Jeugdhulp

Een aantal vormen van specialistische jeugdhulp kan lokaal niet worden georganiseerd. Voor deze vormen van zorg vindt GroenLinks het belangrijk dat kan worden aangesloten bij een regionaal aanbod. Iedere jongere zit op school of volgt een leer-werktraject. Als een jongere thuiszit, moet samen met ouders en jongere bekeken worden wat daarvan de oorzaak is. Zo kunnen we actief naar een passende oplossing zoeken. Dit betekent ook meer mogelijkheden voor zorg-onderwijsarrangementen. Naast kinderen die op school een vorm van zorg ontvangen zijn er in Alphen helaas nog te veel kinderen die niet op een school zitten en enkel jeugdhulp ontvangen. GroenLinks vindt het belangrijk dat kinderen die (tijdelijk) niet naar school kunnen een zorgonderwijsarrangement krijgen waarbij zij naast jeugdhulp ook onderwijs krijgen aangeboden. 

GroenLinks wil daarnaast inzetten op een preventief programma om schade bij kinderen als gevolg van scheidingen te voorkomen. De gemeente heeft een essentiële rol in de aanpak rondom echtscheiding. Gemeentelijke voorzieningen staan, evenals het onderwijs, dichtbij de kinderen om wie het gaat. In de meeste gemeentes zijn al verschillende programma’s ontwikkeld. Een bundeling van diverse interventies kan ertoe bijdragen dat meer ouders informatie krijgen over goed ouderschap tijdens en na een scheiding, meer (financiële) toegankelijkheid voor relatietherapie en bemiddeling, ondersteuning bij het voorkomen van een armoedeval, extra ondersteuning voor het kind (bijvoorbeeld KIES training), echtscheidingsloket, etc.

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma