Oplossingen verkeersknelpunten Boskoop en Hazerswoude 

De verkeerssituatie in Boskoop is zo uit de hand gelopen dat we kunnen spreken van een verkeersinfarct. Het is uitermate belangrijk dat de gemeente de leiding neemt in het zoeken naar oplossingen daarvoor. Wij zien een uitweg voor het doorgaande Oost-Westverkeer over de Gouwe in de aanleg van een Oost-Westverbinding aan de noordzijde van Boskoop ter hoogte van de Halve Raak, met een verbinding naar het ITC-terrein. Deze weg zou volledig door kwekerijgebied lopen. Wij zijn tegen de Verlengde Bentwoudlaan en de aanleg van een weg door het Gouwebos, omdat deze wegen natuurschade aanrichten en de verkeersproblemen niet oplossen.

De verkeerssituatie op het kruispunt Dorpsstraat – Gemeneweg in Hazerswoude vormt ook een steeds groter probleem, dat zelfs regionale proporties heeft aangenomen. GroenLinks is voorstander van een integraal verkeersplan voor het N207-zuid gebied. In dit plan kan een nieuwe Oost-Westverbinding aan de Noordzijde in Boskoop de problemen in dit dorp oplossen. De N209 door Hazerswoude-Dorp wordt verkeersluw gemaakt. Doorgaand verkeer vanuit Zoetermeer wordt geweerd. Een omleidingsweg zou een te grote aantasting van het prachtige polderlandschap betekenen.

 

Schoner wegverkeer 

Goed wonen doe je in een schone en gezonde gemeente. Volgens het Rijksinstituut voor gezondheid en milieu heeft Alphen aan den Rijn een ongezond hoog gehalte roetdeeltjes in de lucht. GroenLinks wil daar iets aan doen. 

Om te beginnen willen we het meest vervuilende verkeer uit de centra weren. Dat doen we door een milieuzone in te stellen voor vervuilende diesels en vrachtverkeer. Doorgaand verkeer kan in Alphen via de Oostelijke rondweg rijden, in Boskoop via de N11, de A12 of de nog aan te leggen tweede oeververbinding, en in Hazerswoude via de N11 en A4. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat vervuilende dieselsauto’s, vrachtwagens, scooters en schepen helemaal verdwijnen, maar zover zijn we nog niet. Gelukkig loopt de verkoop van diesels wel terug en groeit de markt voor elektrische voertuigen, zowel onder burgers als onder bedrijven. GroenLinks wil het zowel burgers als bedrijven een steuntje in de rug bieden, om makkelijker over te schakelen op schoner vervoer. Zo willen wij dat er meer (snel)oplaadpunten komen voor elektrische auto’s, bijvoorbeeld bij benzinestations. Daarnaast willen wij alles op alles zetten om het plan ‘Groene Corridor Steekterpoort’ te laten slagen. Bij de realisatie van dit plan wordt al het vervoer van Heineken bier elektrisch. Dat scheelt veel dieseluitstoot in onze gemeente. Ook willen we bedrijven stimuleren om meer gebruik te maken van overslagplaatsen, om vervoer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 

Openbaar vervoer 

Op het treintraject Leiden-Utrecht moet zo snel mogelijk een totale spoorverdubbeling plaatsvinden, zoals eerder beloofd. Het gemeentebestuur moet zich daarom krachtiger inzetten om die verdubbeling te realiseren. Ook wil GroenLinks willen dat er goede busverbindingen zijn naar de verschillende kernen. Zo moet er bijvoorbeeld een betere busverbinding komen van Boskoop-Oost met Alphen-Stad. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de gemeente bij de Provincie erop aandringt dat busvoer elektrisch wordt.

 

Voorrang aan fietsers

De veiligheid van (elektrische) fietsers en voetgangers binnen de bebouwde kom krijgt prioriteit. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om snorscooters, mét helmplicht, te verbannen van het fietspad naar de rijbaan. Op rotondes dienen fietsers voorrang te krijgen en het fietswegennet moet worden uitgebreid. Tegelijk moet het toezicht op de naleving van het fietsen met voldoende verlichting worden bevorderd.

Het aantal fietsenstallingen en de beschikbaarheid van OV-fietsen bij stations wordt zo nodig verder uitgebreid om de combinatie fiets- trein aantrekkelijker te maken. De mogelijkheid van voldoende fietsstallingen bij voorzieningen en bedrijventerreinen wordt opgenomen in ruimtelijke ordeningsvoorschriften. Het Actieplan Fiets 2016-2020 moet versneld worden doorgevoerd, met de daarbij noodzakelijke verhoging van het budget.

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma