Zorg voor het Groene Hart

We willen dat het Groene Hart groen blijft. Als er in de gemeente moet worden gebouwd, zoeken we de locatie met de laagste natuurwaarde. Er komt geen rondweg door de Gnephoekpolder. De dorpskernen maken we verkeersluw door het verkeer om te leiden via de Oostelijke Rondweg, de N11, en een tweede oeververbinding in Boskoop. We beschermen de bomen die Alphen mooi en gezond maken en bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn.

Meer natuur binnen én buiten de bebouwde omgeving

Wat maakt Alphen aan den Rijn uniek? Als je die vraag stelt aan mensen binnen of buiten onze gemeente, is het antwoord vaak ‘onze positie in het Groene Hart’. De politiek heeft ervoor gekozen om Alphen als Groene Stad met Lef op de kaart te zetten, door middel van citymarketing. Bij zulke woorden horen ook daden, maar die ontbreken nogal eens. Te vaak zijn de verkeerde keuzes gemaakt, waarbij de natuur moet wijken voor wegen, kantoren of huizen. Dat moet veranderen. GroenLinks wil dat Alphen aan den Rijn écht de stad wordt van natuur, landschap en biodiversiteit.

 

We koesteren de groene ruimte

Dit doen we door de schoonheid, stilte en weidsheid van ons landschap te beschermen. Deze dingen maken onze gemeente uniek. Uitbreidingen van wegen, woningen en bedrijfsterreinen tasten het Groene Hart al jaren aan. GroenLinks vindt dat het belang van natuur en biodiversiteit zwaarder moet meewegen in de discussie over stadsuitbreiding. Waardevolle polders als de Gnephoek en het Zaanse Rietveld moeten koste wat kost open blijven. Door landbouwgrond en braakliggende kwekerijen terug te geven aan de natuur, kan ons landschap waardevoller worden, door een grotere diversiteit aan planten en dieren.

Ook de groene ruimte binnen de bebouwde kom is wat de bewoners van Alphen aan den Rijn juist waarderen in de gemeente. Het kappen van oude bomen wordt een uitzondering. Bomen en planten zijn niet alleen mooi om te zien, maar vangen ook CO² op en vormen een buffer voor geluid en fijnstof. GroenLinks pleit voor de structurele inzet van een stadsecoloog die adviseert in de planvorming en de uitvoering van een bomenbeleid. Daarnaast voorkomen we schade aan natuur, bomen en biodiversiteit door de inzet van meer handhavers. We creëren een groenere en meer leefbare stad met groene tuinen, gevels en daken en het stimuleren van de aanleg van natuurlijke oevers bij sloten, vijvers en vaarten.

 

We gaan respectvol om met dieren en planten

We ondersteunen landbouwbedrijven en kwekerijen die hun bedrijf verduurzamen en natuurvriendelijker maken. Zo stimuleren we een grotere rijkdom aan planten en dieren. In een duurzame wereld gaat productie van voedsel en sierplanten hand in hand zorg voor de natuur. Als consument moeten we de gelegenheid krijgen om gezonde en duurzame keuzes te maken over wat er op ons bord ligt en in onze tuin staat. Landbouwbedrijven en kwekerijen moeten zo zijn ingericht dat ze de natuurlijke waarde van de landbouwgrond en het grondwater niet beschadigen. In de Greenport dringen we het gebruik van gif terug. Zo beschermen we ons grondwater en beperken we de sterfte van bestuivende insecten.

We zorgen dat het welzijn van zowel huisdieren als wilde dieren wordt beschermd. GroenLinks wil daarom naar een ambitieus dierenbeleid in Alphen aan den Rijn dat ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Wij willen geen megastallen en mestoverschotten. Kippen moeten kunnen fladderen, varkens moeten kunnen wroeten en koeien horen in de wei. Ook in onze gemeente zijn veel zuivelbedrijven. De gemeente kan een rol spelen als het gaat om ruimtelijke ordening. Daarnaast kan de gemeente lobbyen, bijvoorbeeld bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma