Er komen belangrijke jaren aan voor onze gemeente. Wij zullen met elkaar de juiste keuzes moeten maken om Alphen aan den Rijn duurzamer, menselijker en bruisender te maken. Daarbij is het fijn om te zien dat de financiële uitgangspositie goed is. GroenLinks maakt zich wel zorgen of we op de belangrijke dossiers voldoende doorpakken, we moeten aan de slag!

Beschouwend willen we graag een aanvulling geven op vijf dossiers; Participatiewet, Wonen, Duurzaamheid, Jeugdhulp en de Werf.

In de jaarstukken staat dat we in 2021 geld hebben overgehouden voor het aan het werk helpen van mensen die moeilijk werk kunnen vinden.  De afgelopen jaren is de nodige energie gestoken in de ontwikkeling van Rijnvicus als mens-ontwikkelbedrijf en is  geïnvesteerd in goede contacten met het bedrijfsleven, de VOA en het MBO. Nu, in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt,  is het  uitgelezen moment om bedrijven te ondersteunen en te motiveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Juist door inwoners te helpen een baan te vinden die bij hen past kunnen we hen perspectief bieden! GroenLinks wil vol inzetten op het vinden van werk, juist voor hen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Daarom ons amendement om  het overgebleven budget beschikbaar te houden voor dit doel.

Eén van de meest cruciale keuzes voor de komende jaren is hoeveel, waar en wat voor huizen we gaan bouwen. De coalitie kiest er voor vol in te zetten op bouwen in de Gnephoek. Voorzitter, ik houd het hier kort: wed niet te veel op één paard. Houd er rekening mee dat er geen toestemming komt voor woningbouw in dat gebied en heb je plan B dan klaar. Graag een reactie van de wethouder.

Ook als het gaat om duurzaamheid is het tijd om door te pakken. GroenLinks is blij dat het college doorbouwt op de basis die in de vorige periode is gelegd. Nu moeten we onze ambities waarmaken. We ervaren de bittere gevolgen van onze fossiele verslaving, die veel te lang is doorgegaan. We moeten als gemeente veel meer betalen voor energie nu het contract met Gazprom wordt verscheurd. Dit is dus het moment om vol in te zetten op verduurzaming van ons eigen vastgoed. Hoe kijkt de wethouder daarnaar?

De RES is vorig jaar vastgesteld door de Raad, met als doel dat 1,05 Terrawatuur in onze regio in 2030 duurzaam wordt opgewekt. Wij zijn benieuwd hoe het college denkt dit te kunnen gaan realiseren. Het wachten is nu op een participatieplan om verder te verkennen waar die opwek plaats kan vinden. Wanneer kan de Raad dit tegemoet zien? En hoe gaat het college de raad betrekken bij de uitvoering van de warmtetransitie?

In ieder geval zal de komende jaren in flink duurzaamheid moeten worden geïnvesteerd (of dit nu gaat om klimaatadaptie, verminderen van het restafval of energietransitie) toch zien wij weer een PM-post bij de duurzaamheidsuitgaven. Mijn vraag aan het college: levert deze onduidelijkheid verdere vertraging op, vooral als het gaat om het aannemen van medewerkers en het doen van investeringen?

Voorzitter, GroenLinks maakt zich zorgen over de jeugdzorg in onze gemeente. Wachtlijsten nemen toe, de coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat er meer jongeren met psychische klachten zijn en het is in het licht van de aflopende contractperiode moeilijk om goed personeel te behouden. Ook blijkt dat meer geld nodig is dan bij de aanbesteding is afgesproken. Gemeente en GO voor Jeugd zijn samen  verantwoordelijk voor goede jeugdhulp. Onze vraag aan het college is: hoe gaan we dit oplossen? Is de wethouder het met ons eens dat extra geld en extra maatregelen nog dit jaar noodzakelijk zijn om de problemen niet nog groter te laten worden?

Last but not least voorzitter: GroenLinks is geschrokken over de berichtgeving rond de Werf. De Raad heeft in de cultuurvisie unaniem besloten de Werf aan te wijzen als broedplaats. Dit betekent dat het college er voor verantwoordelijk is om deze functie op een goede manier vorm te geven. In de krant lezen we eerst dat wethouder van As vooral stuurt op de verkoop van vastgoed in het gebied, later lezen we dat hij de creatieve broedplaats in tact wil houden door meer startups te verenigen in een soort bedrijvenverzamelgebouw. GroenLinks is blij dat er een toekomstvisie komt, maar wel vanuit de kaders van de raad: de functie van broedplaats in dit unieke gebied moet het uitgangspunt zijn. Ook vragen wij ons af welke wethouder verantwoordelijk is voor deze toekomstvisie? Is dat de heer van As vanuit vastgoed, of mevrouw Noordermeer vanuit cultuur? Wat GroenLinks betreft moeten de inhoudelijke doelen vanuit cultuur het uitgangspunt zijn.  Wij hebben een motie opgesteld waarin we het college vragen om voor het einde van het jaar een toekomstvisie over de werf aan de raad voor te leggen.  

Voorzitter, ik rond af met een compliment en nog één vraag. GroenLinks is blij met de ambitie van het college om het uitvoeringsprogramma met de samenleving vorm te geven. Wat wij ons wel afvragen is hoe het college de raad hierbij wil betrekken? In het raadsvoorstel aanpak uitvoeringsprogramma wordt dit ons nog niet helemaal duidelijk.

We weten dat er moet worden doorgepakt om de klimaatcrisis, wooncrisis en de crisis in de jeugdhulp echt aan te pakken. Wij hopen dat het college dan ook echt keuzes durft te maken die zoden aan de dijk zetten. We zien landelijk dat uitstel en halfbakken maatregelen ervoor zorgen dat er op den duur zware maatregelen genomen moeten worden en dat dit niet leidt tot meer vertrouwen in de politiek. Tenslotte wensen wij het college veel succes en zal GroenLinks zijn best blijven doen om Alphen duurzamer, menselijker en bruisender te maken.