GroenLinks heeft de plannen van de coalitie bekeken met in ons achterhoofd de punten die voor ons belangrijk zijn. Dit zijn met name de aanpak van de klimaatcrisis, ervoor zorgen dat inwoners zich betrokken voelen en invloed hebben, opkomen voor inwoners in een kwetsbare situatie, vrij voelen om te zijn wie je bent, en zorg dragen voor de leefomgeving. Wij zijn blij dat verschillende van onze ideeën terug te vinden zijn in de plannen, zoals:

 • het planten van 100.000 bomen
 • kwijtschelding van de rioolheffing voor minima
 • doorgaan met de aanpak duidelijke taal
 • zorgen voor fixbrigades (die inwoners helpt bij het nemen van laagdrempelige duurzaamheidsmaatregelen)
 • helpen en versterken van de stadslandbouw en wijktuinen

Maar: wij vinden wel dat de plannen in het uitvoeringsprogramma en de programmabegroting nog een stuk groter mogen zijn. Ook moeten we zeker niet tot de kadernota van 2024 wachten om maatregelen in gang te zetten.

Daarom dragen wij de volgende ideeën aan voor de thema's duurzaamheid, betrokken inwoners, iedereen doet mee en zorg dragen voor leefomgeving:

Duurzaamheid

 • Het is van groot belang dat we zo snel mogelijk duidelijke/praktische stappen maken op het gebied van duurzaamheid, zeker in de huidige energiecrisis.
 • Het Rijk heeft aangegeven dat Alphen aan den Rijn minimaal 1,8 miljoen per jaar krijgt voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Dit moet zo snel mogelijk worden toegevoegd aan de begroting, zodat we ook structurele investeringen kunnen doen. Hoe wil de wethouder dit regelen?
 • In de begroting staat 360.000 euro extra voor onze energierekening. Het is natuurlijk doodzonde dat we ons vastgoed niet eerder radicaal verduurzaamd hebben, dat had veel geld kunnen schelen. Daarom dienen wij nu een motie waarmee versneld gemeentelijk vastgoed kan worden verduurzaamd. De energiekosten die hiermee worden bespaard kunnen vervolgens direct teruggaan naar deze pot om verdere energiebesparende investeringen te doen. Een win-win situatie.  
 • GroenLinks wil dat we de doelstellingen uit het duurzaamheidsprogramma en de RES halen, met zo veel mogelijk steun vanuit de bevolking. Daarom stellen wij in de motie ‘Doorbraakprogramma participatie’ een burgerberaad voor dat met voorstellen komt, met goede onafhankelijke begeleiding.
 • Onze gemeente kan beter inspelen op nationale evenementen, zoals de Klimaatweek en de Nacht van de Nacht. Vraag aan de wethouder: bent u bereid een agenda te ontwikkelen van deze evenementen en hoe de gemeente daar aandacht aan besteedt?
 • Wat we ook meteen kunnen doen is zo zuinig mogelijk met energie omgaan. Is de wethouder bereid om uiterlijk in Q1 2023 met een plan te komen voor energiebesparing in gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte? Een goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Wij vragen ons serieus af of het openen van een schaatsbaan in deze tijd wel overwogen moet worden. Dit lijkt nogal in tegenstelling tot de ambitie die in Zichtbaar en Nabij wordt uitgesproken dat ‘we nu samen met inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers stevig moeten inzetten op preventie van energiegebruik waar dat mogelijk is'.  Hoe rijmt de wethouder de komst van een schaatsbaan met deze ambitie? Datzelfde geldt natuurlijk voor het stimuleren van autogebruik met ‘gratis’ parkeren.
 • Wij zijn blij dat er veel aandacht is voor natuur en groen, maar hopen wel dat die grote plannen ook kunnen worden waargemaakt. Daarvoor is geld nodig en ruimte. Wat GroenLinks betreft liggen er kansen om bestaande natuurgebieden uit te breiden, zoals Zegersloot, het Zaanse Rietveld en het Bentwoud. Omarmt het college bijvoorbeeld de ambities van de Provincie om het Bentwoud uit te breiden?
 • Voor een circulaire economie is het belangrijk dat grondstoffenstromen in de gemeente zo hoogwaardig mogelijk worden verwerkt. In 2021 is de gemeente daarom een circulair ambachtscentrum begonnen, maar we zien nog weinig concrete resultaten. Wanneer kunnen we die verwachten?

Betrokkenheid bewoners

 • Het vertrouwen in de politiek is laag. We willen graag dat bewoners zich betrokken voelen en ook lokaal het gevoel hebben dat ze invloed kunnen uitoefenen (op een democratische manier) op hun eigen leefomgeving.
 • De uitgangspunten van ons participatiekader zijn prima, maar het uitvoeren in de praktijk blijkt toch nog heel erg lastig. Er is regelmatig onvrede bij inwoners en raadsleden over de wijze waarop inwoners en bedrijven worden betrokken. De meeste inwoners hebben geen flauw idee hoe een besluit tot stand komt en op welk moment zij het beste hun stem kunnen laten horen.
 • In de motie doorbraakprogramma participatie doen wij met CU en PvdA drie voorstellen waarmee de participatie in de praktijk kan worden vergroot. Door hier vooraf middelen voor te reserveren denken wij dat de kans groot is dat hiermee ook echt uitvoering gegeven kan worden aan de uitgangspunten van ‘Iedereen aan zet’.

Iedereen doet mee

 • Groenlinks is blij dat er een plan ligt voor de aanpak van armoede in onze gemeente. GL maakt zich wel zorgen over de uitvoering van die plannen. Zo is het de gemeente in meer dan een jaar tijd niet gelukt om zichtbaar te maken dat bijstandsgerechtigden 1200 euro aan giften mogen ontvangen. Deze informatie is voor inwoners niet vindbaar. Wij willen dat toeslagen en inkomensondersteunende voorzieningen gemakkelijker worden om aan te vragen. Misschien dat met een nieuwe interactieve website de gemeente beter in staat is om informatie hierover te delen en het aanvragen eenvoudiger te maken.
 • Het is belangrijk dat iedereen in de gemeente kan meedoen. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  GroenLinks wil – in navolging op het amendement in juni- alsnog dat de 1,2 miljoen die in 2021 is overgehouden op het participatiebudget ook wordt ingezet waar het voor bedoeld is, namelijk het vergroten van de arbeidsparticipatie. Niet alleen jongeren die kort in een uitkering zitten, maar ook inwoners die al langer een uitkering hebben. Juist in deze tijden van arbeidskrapte kunnen zij veel hulp hebben bij een opleiding of extra ondersteuning voor werkgevers om deze mensen in dienst te nemen.
 • Wij vragen, samen met de SP, in een motie om het minimumloon van medewerkers die werkzaam zijn bij Rijnvicus, het onderdeel van de gemeente op te hogen tot de Europese richtlijn minimumloon.
 • Wij denken dat onze motie over inclusief gedenken en feestvieren een mooie aanvulling is op de inzet van het college voor een sociaal inclusief Alphen.  In Alphen worden verschillende feestdagen en belangrijke momenten herdacht. Of dit nu gaat om het Suikerfeest, de herdenking van de bevrijding, coming out day, Keti koti of Chanoeka, het zijn allemaal dagen die betekenis hebben voor groepen mensen. Aandacht voor elkaars feest- en gedenkdagen versterkt de onderlinge verbondenheid. In de motie doen we hier een voorstel voor.

Zorgdragen voor de leefomgeving

 • GroenLinks is zoals bekend geen voorstander van bouwen in de Gnephoek. Wij willen het Groene Hart zoveel mogelijk groen houden. Wij weten dat er behoefte is aan nieuwbouw- woningen voor diverse doelgroepen. Daarvoor hebben wij ons alternatieve Plan B voor woningbouw opgesteld, waarbinnen de focus met name op binnenstedelijke bouw ligt. We blijven ons inzetten voor de uitvoering van dit plan B.
 • Met betrekking tot verkeer missen wij de afgesproken focus op het zoveel als mogelijk beperken van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom tot 30KM. Voetgangers, fietsers en gebruikers van openbaar vervoer dienen zoveel mogelijk de ruimte te krijgen, daarbij moeten alle inwoners (van jong tot oud) zich veilig in de woonomgeving kunnen bewegen. De realisatie van de benodigde aanpassingen binnen de bebouwde kom naar 30 km missen we in deze begroting.
 • Erfgoed is het visitekaartje van een gemeente, ook van Alphen aan den Rijn. Monumentale gebouwen hebben veel uitstraling en geven eigenheid en sfeer in en identiteit aan onze gemeente. Beeldbepalende monumenten moeten we zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk een publieke functie toekennen. 
 • Gezien eerdere negatieve ervaringen met beeldbepalende panden zoals de Boskoopse watertoren -waarbij het behoud ervan aan de markt werd overgelaten- vindt onze fractie het belangrijk dat de gemeente de regie kan pakken wanneer het gaat om de mogelijkheden tot behoud en/of herstel van zulke panden. 
 • Zeker als het gaat om initiatieven vanuit de samenleving waarbij een maatschappelijke functie aan een monument wordt gegeven moeten we als gemeente de mogelijkheid hebben om wanneer het nodig is financiële ondersteuning te bieden.
 • Daarom dient onze fractie een motie om in hiervoor een potje te reserveren zodat op tijd gehandeld kan worden wanneer het nodig is.